Bồi dưỡng chuyên đề

Dạy học tích hợp theo chủ đề liên môn Công nghệ - Tin học ở phổ thông

Mục tiêu

- Giải thích được vì sao phải dạy học tích hợp theo chủ đề liên môn, cách thức xây dựng và dạy học tích hợp theo chủ đề liên môn

- Xây dựng được chủ đề liên môn tích hợp cụ thể theo lĩnh vực chuyên môn của cá nhân

- Lập kế hoạch và thực hiện được dạy học tích hợp theo chủ đề liên môn cho một chủ đề cụ thể theo lĩnh vực chuyên môn của cá nhân

- Có ý thức và cam kết thực hiện dạy học tích hợp theo chủ đề liên môn theo lĩnh vực chuyên môn của cá nhân

- Cùng tham gia và chia sẻ trách nhiệm

Nội dung cơ bản

- Nội dung lý thuyết

o   Chủ đề liên môn tích hợp và dạy học tích hợp theo chủ đề liên môn là gì

o   Vì sao phải dạy học tích hợp theo chủ đề liên môn

o   Dạy học tích hợp theo chủ đề liên môn như thế nào

- Nội dung thảo luận, thực hành

o   Xây dựng chủ đề liên môn tích hợp

o   Lập kế hoạch và thực hiện dạy học tích hợp theo chủ đề liên môn

Yêu cầu đối với người học

- Nghiên cứu trước đề cương bài giảng chuyên đề, chương trình môn học do cá nhân đảm nhiệm

- Hoàn thành các nội dung thảo luận, thực hành theo phân công của giảng viên

- Hoàn thành bài tập vận dụng chuyên đề theo lĩnh vực chuyên môn của cá nhân