Bồi dưỡng chuyên đề

Công tác thư viện trường học

Mục tiêu:

- Trình bày được một số khái niệm cơ bản về thiết bị trường học; về công tác thư viện và thiết bị trường học; vai trò, nhiệm vụ, yêu cầu của công tác thư liện và thiết bị trường học ở trường phổ thông. Trình bày được tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người làm công tác thư viện và thiết bị trường học.

- Mô tả được hệ thống thư viện và thiết bị dạy học ở trường phổ thông.

- Thực hiện được công việc quản lí thư viện và hệ thống thiết bị trường học ở trường phổ thông.

- Nắm vững nội dung một số qui chế quan trọng liên quan tới công tác thư viện và thiết bị trường học ở trường phổ thông.

Nội dung cơ bản:

- Vai trò của công tác thư viện và thiết bị trường học ở trường phổ thông.

- Hệ thống thư viện và thiết bị trường học ở các cơ sở giáo dục phổ thông.

- Nghiệp vụ quản lí của viên chức làm công tác thư viện và thiết bị trường học ở trường phổ thông.

- Nhiệm vụ của viên chức làm công tác thư viện và thiết bị trường học ở trường phổ thông.

- Yêu cầu đối với viên chức làm công tác thư viện và thiết bị trường học ở trường phổ thông.

Yêu cầu đối với người học:

- Dự học các giờ giảng của giảng viên trên lớp.

- Chuẩn bị và tham gia tích cực trong các buổi thảo luận trên lớp.

- Chuẩn bị tài liệu, hoàn thành các bài tập nghiên cứu,.. theo yêu cầu của giảng viên.