Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về hóa phân tích ở trường phổ thông: “Định luật bảo toàn electron”

1. Mục tiêu:

       Vận dụng hợp lý định luật bảo toàn electron để giải quyết những bài tập oxi hóa-khử phục vụ cho việc giảng dạy, học tập môn hóa học ở phổ thông, ôn thi vào đại học và bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp.

2. Thời lượng:  45 tiết

3. Các nội dung cơ bản: 

- Lý thuyết về phản ứng oxi hóa - khử trong chương trình hoá học phân tích

-Phân loại các dạng bài toán oxi hóa khử có thể áp dụng định luật bảo toàn electron

- Kết hợp so sánh với các phương pháp khác để thấy được ưu điểm của phương pháp sử dụng định luật bảo toàn electron..

4. Yêu cầu đối với người học:

- Biết vận dụng 1 cách linh hoạt định luật bảo toàn electron

- Phải tự trang bị được kiến thức cho bản thân để để giúp học sinh học có hiệu quả nhất.