Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về hóa vô cơ trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông

1. Mục tiêu:

1. Nâng cao trình độ giảng dạy Hóa Vô cơ cho giáo viên Hóa ở trường phổ thông.

2. Vận dụng các vấn đề về Hóa học Vô cơ vào thực tiễn.

2. Thời lượng: 60 tiết

3. Các nội dung cơ bản

Chương I. CẤU TẠO NGUYÊN TỬvà LIÊN KẾT HÓA HỌC

I. Hóahọchạtnhân

1. Sự phóng xạ, các loại phóng xạ

2. Sự biến đổi nhân tạo các nguyên tố (Điều chế các đồng vị phóng xạ nhân tạo)

3. Định luật phân rã phóng xạ

II. Cấu trúc electron của các nguyên tử và bảng tuần hoàn các nguyên tố

III- Sự biến thiên tuần hoàn một số tính chất quan trọng (Bán kính nguyên tử, năng lượng ion hoá, độ âm điện, ái lực electron, tính kim loại - tính phi kim).

IV. Mối liên hệ giữa cấu trúc và tính chất các chất vô cơ

Chương II. MỘT SỐPHẢN ỨNG TRONG HÓA VÔ CƠ

I.Cơ sở Lý thuyết các quá trình hóa học

1. Nhiệt hóa học -Chiều hướng và mức độ diễn biến của phản ứng hóa học

2.Tốc độ phản ứng và Cân bằng hóa học

II. Phản ứng axit-bazơ

1- Sự điện ly, Axit, bazơ, muối

2- Các thuyết axit-bazơ

3- pH, chất chỉ thị axit – bazơ

4- Phản ứng trong dung dịch các chất điện ly.

III.Phản ứng oxi hoá khử

1. Chiều hướng phản ứng phản ứng oxi hoá -khử.

2. Hằng số cân bằng của phản ứng oxi hoá -khử.

3. Sự điện phân ...

Chương III. LIÊN KẾT VÀ CẤU TRÚC TINH THỂ

 1. Đại cương về tinh thể

a. Liên kết kim loại, mạng tinh thể kim loại; Thuyết khí electron, Thuyết vùng năng lượng

b. Cấu trúc tinh thể hợp chất ion và tính chất hợp chất ion.

c. Cấu trúc và liên kết trong mạng tinh thể nguyên tử và tính chất các hợp chất cộng hóa trị.

d. Cấu trúc và liên kết trong mạng tinh thể phân tử.

2- Dạng hình học của phân tử, các kiểu lai hóa, Thuyết lực đẩy các cặp electron ở lớp vỏ hoá trị (VSEPR) 

Chương IV. PHỨC CHẤT TRONG HOÁ HỌC VÔ CƠ

1.Những khái niệm cơ bản về phức chất

2. Giải thích sự hình thành liên kết trong phức chất

5.Một số tính chất của phức chất

6: Sơ lược về phương pháp tổng hợp phức chất

Chư­­ơngV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HÓA VÔ CƠ NGUYÊN TỐ

I.Đại cương về kim loại

a) Dãy thế điện cực , Thế điện cực chuẩn của kim loại phụ thuộc vào những yếu tố nào? tại sao ?

b)  Nguyên tắc điều chế kim loại

c) Tính chất hóa học chung của kim loại.

II.Sự biến thiên một số tính chất của các nguyên tố, đơn chất và các hợp chất chính của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, giải thích sự hình thành liên kết trong các hợp chất đó.

1) So sánh cấu tạo,tính chất của các đơn chất : Halogen, oxy-lưu huỳnh, nitơ-photpho, cacbon-silic, Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm, Crom, Mangan, Sắt ...

2) So sánh cấu tạo và tính chất của một số hợp chất: Các hidrua, các oxit, hidroxit, muối quan trọng.

♦ Các hidrua:

♦ Các oxit:

♦ Các hidroxit:

♦ Các oxaxit:

3)  Các Qui luật biến đổi tính axit – bazơ của các hidrua, các oxit, hidroxit, các oxaxit; độ bền, tính oxi hóa-khử của các hidrua, oxit, hidroxit của các nguyên tố trong bảng  tuần hoàn theo chu kỳ, theo nhóm. Giải thích nguyên nhân của các qui luật biến đổi đó

4) Hóa trị - số oxi hoá và qui luật biến đổi số oxi hoá cuả các nguyên tố thuộc các phân nhóm chính, giải thích. Số oxi hoá nào là số oxi hoá bền, giải thích.

5) Qui luật biến đổi số oxi hóa của các nguyên tố chuyển tiếp.

4. Yêu cầu đối với người học:

1. Yêu cầu học viên đến dự đầy đủ các bài giảng; chuẩn bị tốt một số nội dung chương trình để thảo luận một số vấn đề trong buổi xemine, thông qua bài giảng, xemine hướng dẫn, giúp đỡ học viên đạt được mụ ctiêu, yêu cầu của môn học.

2. Kiểm tra, đánh giá:

          Làm bài kiểm tra 90 phút và cấp chứng chỉ đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng hè hàng năm.