Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về hóa lí trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông

1. Mục tiêu:

-   Chuyên đề  nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về những quy luật của các quá trình xảy ra trong hệ hoá học và các tính chất của bản thân hệ hoá học. Học viên cần nắm chắc các khái niệm cơ sở, các định luật, các nguyên lý và cách vận dụng chúng vào khảo sát các hệ hoá học và các quá trình xảy ra trong hệ.

2. Thời lượng:  45 tiết

3. Các nội dung cơ bản

- Nghiên cứu các quy luật điều khiển các quá trình hoá học: nhiệt động học hoá học, động hoá học, điện hoá học. Xét các thông số nhiệt động, nội năng, entanpi, entropi, thế đẳng áp-đẳng nhiệt, khả năng và chiều hướng, mức độ diễn tiến của quá trình hoá học. Đại cương về nhiệt động học dung dịch.

- Vận dụng các kiến thức nhiệt động lực học để nghiên cứu dung dịch (các niệm, tính chất dung dịch lý tưởng, dung dịch lỏng vô cùng loãng, dung dịch thực và ứng dụng thực tế của các hệ dung dịch vừa nêu), cân bằng (khái niệm cân bằng pha, chuyển pha loại I, cân bằng hóa học).

- Các khái niệm về tốc độ phản ứng, cơ chế của phản ứng hoá học. Các phương pháp nghiên cứu động học và xác định bậc của phản ứng

- Những qui luật diễn biến của mỗi phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng đến các qui luật đó. Tính lý thuyết tốc độ của phản ứng hoá học và vận dụng các lý thuyết để giải bài tập các chương. Khái niệm xúc tác và chất xúc tác.

- Quy luật nhiệt động lực học hoá học trong sự hình thành dung dịch điện ly; các loại tương tác trong dung dịch (tương tác ion - ion; tương tác ion - dung môi).

- Sự chuyển động của ion trong dung dịch dưới tác dụng của điện trường (sự dẫn điện của dung dịch và những yếu tố ảnh hưởng đến sự dẫn điện)

- Những hiện tượng xảy ra trên ranh giới pha điện cực/dung dịch ở trạng thái cân bằng và không cân bằng.

     - Ứng dụng của động học điện hoá trong lĩnh vực ăn mòn kim loại và chế tạo các nguồn điện hoá học.

4. Yêu cầu đối với người học:

- Dự lớp theo qui chế: 85%

- Làm bài tập và dự giờ xemina, thảo luận: 100%