Bồi dưỡng chuyên đề

Phương pháp dạy học tích cực và đánh giá học sinh theo hướng tiếp cận năng lực trong dạy học Hóa học

1. Mục tiêu

          Giúp giáo viên hiểu và vận dụng được các phương pháp dạy học tích cực   để phát triển và đánh giá học sinh theo hướng tiếp cận năng lực trong dạy học hóa học ở trường phổ thông. 

2. Thời lượng:  45 tiết.

3. Các nội dung cơ bản

- Cơ sở lí luận và thực tiễn của khoa học về đo lường trong giáo dục.

- Các tiêu chí và công cụ đo thành quả học tập của học sinh trong giáo dục. 

- Phương pháp dạy học tích cực và đánh giá học sinh theo hướng tiếp cận năng lực trong dạy học hóa học .

4. Yêu cầu đối với người học

- Có máy chiếu đa năng.

- Tích cực chuẩn bị các nội dung học tập theo yêu cầu cụ thể của giáo viên.

- Tham gia thảo luận và dự đầy đủ các buổi học.