Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về đo lường các đại lượng vật lý

Mục tiêu

- Hiểu rõ nguyên tắc đo lường các đại lượng vật lí cơ bản, trong đó chú ý các đại lượng về điện từ học.

- Giới thiệu một số thiết bị đo thông dụng về các đại lượng vật lí cơ bản. Mở rộng giới thiệu một số thiết bị đo hiện đại các đại lượng vật lí.

Nội dung cơ bản

- Chuyên đề đề cập các nguyên tắc đo và xác định các đại lượng vật lí cơ bản.

- Các thiết bị đo thông dụng.

- Các thiết bị đo hiện đại.

- Thực hành sử dụng các thiết bị đo.

Yêu cầu đối với học viên

- Nắm vững kiến thức vật lí học cơ sở.

- Nắm vững kiến thức về sai số của phép đo.

- Rèn luyện kĩ năng thực hành khi thực hiện các phép đo.