Bồi dưỡng chuyên đề

Rèn luyện kỹ năng thí nghiệm trong dạy học Vật lý ở trường THCS

Mục tiêu

- Hiểu rõ những yêu cầu cơ bản đối với thí nghiệm biểu diễn vật lí và đặc biệt là đối với thí nghiệm thực tập vật lí trong việc bồi dưỡng năng lực, nhất là bồi dưỡng năng lực thực nghiệm của học sinh.

- Có kĩ năng sử dụng một số thiết bị thí nghiệm biểu diễn và thiết bị thí nghiệm thực tập chủ yếu được sử dụng trong dạy học vật lí ở trường trung học cơ sở; có kĩ năng lập phương án thí nghiệm, lựa chọn, lắp ráp các bộ phận, tiến hành và xử lí các kết quả thí nghiệm được tiến hành với những thiết bị thí nghiệm này.

- Có năng lực thiết kế một số dụng cụ thí nghiệm thực tập đơn giản để sử dụng trong dạy học vật lí ở trường trung học cơ sở.

Nội dung cơ bản

Trên cơ sở tìm hiểu một số thiết bị thí nghiệm, học viên tiến hành những thí nghiệm cơ bản với các thiết bị thí nghiệm này và phân tích các khả năng sử dụng chúng trong dạy học vật lí ở trường trung học cơ sở.

Yêu cầu đối với học viên

- Có hiểu biết và kinh nghiệm ban đầu về sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học vật lí ở trường trung học cơ sở.

- Tích cực trong các hoạt động cá nhân, hoạt động trao đổi, thảo luận nhóm để thực hiện các nhiệm vụ học tập.