Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về dòng điện trong các môi trường

Mục tiêu

- Nắm được kiến thức hiện đại về kim loại, bán dẫn, chất khí, chất điện phân và các sự phát xạ electron.

- Trang bị các kiến thức hiện đại để hiểu rõ bản chất, điều kiện và giải thích được về dòng điện trong các môi trường.

- Nắm bắt và hiểu được nguyên lí làm việc của các thiết bị, dụng cụ, linh kiện trong khoa học và cuộc sống được ứng dụng thực tế của dòng điện trong mỗi môi trường.

Nội dung cơ bản

Trên cơ sở được trang bị các kiến thức hiện đại (lí thuyết vùng năng lượng, nguồn gốc vật liệu từ, hiện tượng siêu dẫn...) về dẫn điện trong các môi trường kim loại, bán dẫn, chất khí, chất điện phân và sự phát xạ electron, học viên có thể hiểu sâu sắc về bản chất của dòng điện trong các môi trường. Chuyên đề cũng đưa ra nhiều ứng dụng thực tế gắn với bản chất của dòng điện trong mỗi môi trường.

Yêu cầu đối với học viên

- Có kiến thức cơ bản về vật lí phổ thông.