Bồi dưỡng chuyên đề

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông

Mục tiêu

- Hiểu rõ lí luận chung về việc xây dựng và sử dụng phương tiện dạy học kĩ thuật số trong dạy học vật lí ở trường trung học theo hướng hình thành và phát triển năng lực của học sinh.

- Có kĩ năng tìm hiểu và sử dụng một số phương tiện dạy học kĩ thuật số chủ yếu được sử dụng trong dạy học vật lí (Thí nghiệm mô phỏng, thí nghiệm tương tác trên màn hình, thí nghiệm kết nối với máy tính).

- Có kĩ năng soạn thảo và thảo luận tiến trình dạy học một số kiến thức vật lí điển hình có sử dụng các phương tiện dạy học kĩ thuật số theo hướng hình thành và phát triển năng lực của học sinh.

Nội dung cơ bản

Chuyên đề đề cập vận dụng lí luận hiện đại trong việc sử dụng phương tiện dạy học kĩ thuật số để tổ chức hoạt động nhận thức chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức vật lí của học sinh ở trường trung học theo hướng hình thành và phát triển năng lực của học sinh.

Yêu cầu đối với học viên

- Có hiểu biết và kinh nghiệm ban đầu về sử dụng phương tiện dạy học kĩ thuật số trong dạy học vật lí ở trường phổ thông.

- Tích cực trong các hoạt động cá nhân, hoạt động trao đổi, thảo luận nhóm để thực hiện các nhiệm vụ học tập.