Bồi dưỡng chuyên đề

Xây dựng chủ đề tích hợp trong dạy học các môn khoa học tự nhiên ở trường phổ thông

Mục tiêu

- Hiểu rõ các khái niệm về dạy học tích hợp.

- Xác định được mục tiêu dạy học phát triển năng lực của học sinh khi dạy học chuyên đề tích hợp.

- Xây dựng được nội dung dạy học tích hợp khoa học tự nhiên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

- Xác định được các phương pháp tổ chức dạy học tích cực cần áp dụng và xây dựng được kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học chuyên đề tích hợp khoa học tự nhiên.

- Xây dựng được các công cụ đánh giá trước, trong và sau khi tổ chức dạy học chuyên đề tích hợp khoa học tự nhiên.

Nội dung cơ bản

Chuyên đề đề cập việc vận dụng các nguyên tắc xây dựng chương trình, các phương pháp tổ chức dạy học hiện đại và các công cụ kiểm tra đánh giá vào việc xây dựng một chuyên đề tích hợp khoa học tự nhiên, bao gồm cách xác định mục tiêu dạy học tích hợp, cách xây dựng nội dung chuyên đề, cách vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, xây dựng các công cụ đánh giá mục tiêu dạy học cần đạt được của chuyên đề.

Yêu cầu đối với học viên

- Có hiểu biết ban đầu về dạy học chuyên đề tích hợp khoa học tự nhiên ở trường phổ thông.

- Tích cực trong các hoạt động cá nhân, hoạt động trao đổi, thảo luận nhóm để thực hiện các nhiệm vụ học tập.