Bồi dưỡng chuyên đề

Đổi mới, kiểm tra đánh giá trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông

Mục tiêu

- Hiểu rõ những cơ sở của định hướng đổi mới kiểm tra đánh giá việc học tập vật lí của học sinh ở trường phổ thông, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động đánh giá năng lực (năng lực chung và năng lực đặc thù vật lí) trong dạy học vật lí.

- Hiểu rõ các phương pháp, quy trình và kĩ thuật xây dựng công cụ đánh giá hiện đại được sử dụng trong dạy học (phiếu hỏi, bài kiểm tra, bảng kiểm…).

- Có kĩ năng thiết kế các tiêu chí đánh giá và soạn thảo được hệ thống câu hỏi đánh giá hoạt động học vật lí của học sinh.

- Có kĩ năng xây dựng một số công cụ đánh giá: Rubric, bảng hỏi, hồ sơ học tập…

- Có kĩ năng tổ chức hoạt động đánh giá.

Nội dung cơ bản

Chuyên đề đề cập đến một số phương pháp đánh giá, quy trình đánh giá và kĩ thuật xây dựng công cụ đánh giá để vận dụng vào việc kiểm tra đánh giá và phân tích các hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật lí cũng như năng lực của học sinh. Trên cơ sở đó, học viên biết tổ chức kiểm tra đánh giá đáp ứng mục tiêu dạy học

Yêu cầu đối với học viên

- Có hiểu biết và kinh nghiệm ban đầu về kiểm tra đánh giá việc học tập vật lí của học sinh ở trường phổ thông.

- Tích cực trong các hoạt động cá nhân, hoạt động trao đổi, thảo luận nhóm để thực hiện các nhiệm vụ học tập.