Bồi dưỡng chuyên đề

Các phương pháp dạy học hiện đại trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông

Mục tiêu

- Hiểu rõ cơ sở lí luận về một số phương pháp và kĩ thuật dạy học hiện đại được sử dụng trong dạy học vật lí ở trường phổ thông

- Có kĩ năng thiết kế các nhiệm vụ học tập theo góc, theo hợp đồng, theo dự án, theo chủ đề và vận dụng được cơ sở lí luận về các phương pháp dạy học hiện đại vào việc thiết kế, tổ chức tiến trình hoạt động nhận thức vật lí cũng như phân tích được các  tiến trình hoạt động dạy học các kiến thức vật lí cụ thể.

- Có kĩ năng thiết kế các tiêu chí đánh giá hoạt động dạy và học phù hợp với từng phương pháp.

Nội dung cơ bản

Chuyên đề đề cập đến một số phương pháp và kĩ thuật dạy học hiện đại được sử dụng trong dạy học nói chung và dạy học vật lí ở trường phổ thông nói riêng như dạy học theo góc, theo hợp đồng, theo dự án, theo chủ đề.

Yêu cầu đối với học viên

- Có hiểu biết và kinh nghiệm ban đầu về thiết kế tiến trình xây dựng kiến thức, tổ chức các tình huống học tập, định hướng hành động nhận thức tìm tòi giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học vật lí ở trường phổ thông.

- Tích cực trong các hoạt động cá nhân, hoạt động trao đổi, thảo luận nhóm để thực hiện các nhiệm vụ học tập.