Bồi dưỡng chuyên đề

Một số vấn đề chọn lọc về đạo hàm và tích phân

Mục tiêu: 

Làm rõ các vấn đề liên quan đến đạo hàm và tích phân trong chương trình THPT. Cung cấp thêm một số vấn đề mới liên quan đến đạo hàm, tích phân cùng với những ứng dụng của chúng.

Nội dung cơ bản: 

Đạo hàm, các định lý trung bình và ứng dụng. Một số phương pháp đặc biệt để tính tích phân. Mối quan hệ giữa đạo hàm, tích phân và các định lý trung bình của tích phân.