Bồi dưỡng chuyên đề

Một số vấn đề về dãy số

Phần thứ nhất

Trình bày một số tiêu chuẩn để một dãy số có số hạng tổng quát (SHTQ của nó là một biểu thức đại số của biến tự nhiên n). Phần này giúp giáo viên nâng tầm hiểu biết về dãy số, về lớp những dạy số không có SHTQ, chẳng hạn như dãy số nguyên tố quen thuộc.

Phần thứ hai

Trình bày một số phương pháp tìm SHTQ của dãy số, chủ yếu là các dãy truy hồi bậc cao và hệ tuyến tính các dãy số. Yêu cầu, giáo viên cần nắm được các phương pháp: chéo hóa ma trận, giải phương trình sai phân…