Bồi dưỡng chuyên đề

Một số vấn đề về số học

Mục đích: 

Bồi dưỡng cho giáo viên Toán ở các trường phổ thông những mảng  kiến thức cơ bản nhất của Số học như đồng dư thức và phương trình, hệ phương trình đồng dư.

Yêu cầu

Giáo viên sau khi được tập huấn sẽ biết vận dụng thành thạo các Định lí cố điển của Số học như Định lí Euler, Fermat, Wilson, Gauss…để tính toán đồng dư. Giáo viên phải nắm được những kiến thức cơ bản nhất của các hàm số học, thặng dư bậc hai…