Bồi dưỡng chuyên đề

Cách thức viết và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm dạy học Toán ở phổ thông

+ Mục tiêu

Bồi dưỡng giáo viên về cơ sở khoa học, nội dung, cách thức nghiên cứu, trình bày và đánh giá đề tài sáng kiến kinh nghiệm dạy học Toán ở trường phổ thông.  

+ Nội dung:

     1. Cơ sở khoa học, mẫu, cách viết và đánh giá đề tài sáng kiến kinh nghiệm dạy học Toán

     2. Hướng dẫn thực hành viết sáng kiến kinh nghiệm dạy học Toán.

+ Yêu cầu:

          1. Học viên nắm được cơ sở khoa học, nội dung, cách thức nghiên cứu, trình bày và đánh giá một đề tài sáng kiến kinh nghiệm dạy học Toán ở trường phổ thông.  

2. Thực hành chọn vấn đề và viết đề cương (sơ lược) nghiên cứu đề tài sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học Toán ở trường phổ thông.