Bồi dưỡng chuyên đề

Nhìn nhận một số vấn đề của Toán học phổ thông theo quan điểm của đại số hiện đại

Mục đích: 

Giúp cho giáo viên kết nối giữa Toán học cao cấp và toán học phổ thông, tạo sự gắn kết giữa những kiến thức học Toán học mà giáo viên được đào tạo trong 4 năm ở khoa Toán với những mảng kiến thức mà họ dạy học ở các trường phổ thông.

Nội dung: 

1) Các cấu trúc Đại số trên các tập hợp số. 

2) Vấn đề đa thức và hàm đa thức, phân tích một phân thức thành tổng các phân thức đơn giản. 

3) Đạo hàm và tích phân.