Bồi dưỡng chuyên đề

Phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn Toán học ở trường phổ thông

Mục tiêu:

- Giáo viên được trang bị những kiến thức chuyên sâu về một số phương pháp tích cực phổ biến trong xu thế giáo dục hướng năng lực, giúp tăng cường tính tích cực hoạt động của học sinh như: học tập theo dự án; phân hóa và nhóm hợp tác,....

- Giáo viên biết cách thiết kế một số bài học theo quan điểm hoạt động, dạy học theo chuyên đề (theo yêu cầu của công văn 791 và 5555 của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới PPDH và đồng bộ Kiểm tra đánh giá, tự chủ chương trình nhà trường).

- Giáo viên thực hành giảng dạy một số hoạt động trong chuyên đề mẫu và chuyên đề do mình thiết kế.

Yêu cầu chuẩn bị của GV:

- GV cần có máy tính kết nối internet.

- Chương trình môn học của Toán.

- Phương tiện hỗ trợ: Máy chiếu, máy chiếu hắt, giấy A0, bút dạ, băng dính.