Bồi dưỡng chuyên đề

Kỹ năng thu thập, đánh giá và quản lý hồ sơ dạy học

1. Tính chất của chuyên đề:  Là chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên các trường phổ thông, được kết cấu theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên phổ thông

3. Mục tiêu của chuyên đề: Sau khi học xong chuyên đề này, người học có khả năng đạt được các mục tiêu sau:

          a) Về kiến thức:

- Phân tích được các khái niệm về hồ sơ dạy học, kĩ năng thu thập, đánh giá và quản lí hồ sơ dạy học

- Phân tích được ý nghĩa và vai trò của hồ sơ dạy học, việc thu thập, đánh giá và quản lí hồ sơ dạy học

- Chỉ ra được các tiêu chí đánh giá hồ sơ dạy học và các phương pháp thu thập, đánh giá và quản lí hồ sơ dạy học

b) Kĩ năng:

- Thu thập được những hồ sơ dạy học trong quá trình dạy học

- Đánh giá được những hồ sơ dạy học theo những tiêu chí đã đề ra

- Quản lí được hồ sơ dạy học

c) Thái độ

          - Có ý thức xây dựng kế hoạch thu thập, đánh giá và quản lí hồ sơ dạy học

4. Mô tả chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về hồ sơ dạy học, kĩ năng thu thập và đánh giá hồ sơ dạy học, từ đó tổ chức cho học viên vận dụng các kỹ năng đó để thực hành thu thập và đánh giá hồ sơ trong những tình huống mang tính thực tiễn.

5. Nội dung chuyên đề

          5.1. Nội dung tổng quát và thời lượng

Nội dung chuyên đề

Thời gian (tiết)

Tổng

Lý thuyết

Thực hành, thảo luận, kiểm tra

Bài 1: Những vấn đề chung về hồ sơ dạy học

5

3

2

Bài 2: Kĩ năng thu thập hồ sơ dạy học

10

4

6

Bài 3: Kĩ năng đánh giá hồ sơ dạy học

15

5

10

Bài 4: Kĩ năng quản lí hồ sơ dạy học

15

3

12

Tổng

45

15

30

5.2. Nội dung chi tiết của chuyên đề

6. Hướng dẫn thực hiện chuyên đề:

5.1. Về phương pháp dạy và học: Giảng viên sử dụng kết hợp các phương pháp: thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai, tình huống.

5.2. Yêu cầu đối với giảng viên và học viên

          - Giảng viên tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

          - Học viên dự đủ số giờ theo qui chế

- Tham gia thảo luận nhóm và làm bài tập được giao

- Có đầy đủ sản phẩm hoạt động nhóm và bài kiểm tra

7. Đánh giá kết quả học tập chuyên đề:

Chuyên cần:  điểm 0 hoặc 10

- Tỷ trọng: 10%

Kiểm tra bộ phận:   Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng : 30%

Thi hết chuyên đề:  Hình thức: thực hành kỹ năng theo nhóm

- Điều kiện dự thi hết chuyên đề: Điểm chuyên cần: 10; Điểm kiểm tra bộ phận: từ 5 điểm trở lên;

- Điểm: từ 0 đến 10;

- Tỷ trọng: 60%

8. Học liệu

1. Nguyễn Thanh Bình (chủ biên), 2001. Một số vấn đề trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT hiện nay. Nxb ĐHSP.

2. Hà Nhật Thăng (chủ biên), 2004. Phương pháp công tác của người giáo viên chủ nhiệm ở trường THPT. Nxb ĐHQG Hà Nội.

3. Các nhà giáo và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục (2012). Tài liệu tập huấn công tác chủ nhiệm lớp cho cán bộ quản lí và giáo viên TTGDTX, Hà Nội