Bồi dưỡng chuyên đề

Kỹ năng làm công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông

1. Tính chất của chuyên đề: Là chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên các trường phổ thông, được kết cấu theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên phổ thông

3. Mục tiêu của chuyên đề: Sau khi học xong chuyên đề này, học viên có thể:

* Về kiến thức:

- Phân tích được vị trí, vai trò, nhiệm vụ, chức năng của giáo viên chủ nhiệm.

- Phân tích được yêu cầu về phẩm chất và năng lực của GV chủ nhiệm lớp.

- Mô tả  được các hoạt động (công việc) của giáo viên chủ nhiệm lớp.

- Trình bày phương pháp và hình thức tiến hành công tác chủ nhiệm lớp.

* Về kỹ năng:

- Lựa chọn phương pháp và hình thức phù hợp để triển khai các hoạt động của giáo viên chủ nhiệm lớp.

- Giải quyết được một số tình huống giáo dục.

* Về thái độ:

Nhiệt tình, tận tâm và thương yêu học sinh.

4. Mô tả chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về  công tác chủ nhiệm lớp,các dạng hoạt động công tác chủ nhiệm lớp của người giáo viên, từ đó vận dụng vào tổ chức thực hành và rèn luyện kỹ năng công tác chủ nhiệm lớp cho học viên.

5. Nội dung chuyên đề

          5.1. Nội dung tổng quát và thời lượng

Nội dung học phần

Thời gian (tiết)

Tổng

Lý thuyết

Thực hành, thảo luận, kiểm tra

Chương 1: Những vấn đề chung về công tác chủ nhiệm lớp

10

6

4

Chương 2: Nội dung hoạt động công tác chủ nhiệm lớp của người giáo viên

15

7

8

Chương 3: : Thực hành các dạng hoạt động công tác chủ nhiệm lớp của người giáo viên

20

2

18

Tổng

45

15

30

5.2. Nội dung chi tiết chuyên đề

6. Hướng dẫn thực hiện chuyên đề:

5.1. Về phương pháp dạy  học: Giảng viên sử dụng kết hợp các phương pháp: thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai, tình huống.

5.2. Yêu cầu đối với giảng viên và học viên

          - Giảng viên tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

          - Học viên dự đủ số giờ theo qui chế

- Tham gia thảo luận nhóm và làm bài tập được giao

- Có đầy đủ sản phẩm hoạt động nhóm và bài kiểm tra

7. Đánh giá kết quả học tập chuyên đề:

Chuyên cần:  điểm 0 hoặc 10

- Tỷ trọng: 10%

Kiểm tra bộ phận: Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng : 30%

Thi hết chuyên đề: Hình thức: thực hành kỹ năng theo nhóm

- Điều kiện dự thi hết chuyên đề: Điểm chuyên cần: 10; Điểm kiểm tra bộ phận: từ 5 điểm trở lên;

- Điểm: từ 0 đến 10;

- Tỷ trọng: 60%

8. Học liệu

1. Nguyễn Thanh Bình (chủ biên), 2001. Một số vấn đề trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT hiện nay. Nxb ĐHSP.

 2. Hà Nhật Thăng (chủ biên), 2004. Phương pháp công tác của người giáo viên chủ nhiệm ở trường THPT. Nxb ĐHQG Hà Nội.

 3. Các nhà giáo và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục (2012). Tài liệu tập huấn công tác chủ nhiệm lớp cho cán bộ quản lí và giáo viên TTGDTX, Hà Nội