Bồi dưỡng chuyên đề

Phát triển năng lực quản lý cho tổ trưởng tổ chuyên môn ở trường phổ thông

1. Tính chất của chuyên đề: Là chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho CBQL các trường phổ thông, được kết cấu theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Cán bộ quản lý các trường phổ thông

3. Mục tiêu, yêu cầu của chuyên đề

3.1. Mục tiêu

a)Về kiến thức

       Sau khi học xong, học viên hiểu rõ về tổ chức, vị trí, vai trò và cơ chế hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường phổ thông. Đặc biệt học viên sẽ hiểu rõ vai trò quan trọng của tổ trưởng trong phát triển tổ chuyên môn; để lãnh đạo, quản lý tổ chuyên môn, tổ trưởng cần có những kỹ năng lãnh đạo, quản lý cơ bản

Về kỹ năng

        Phát triển kỹ năng thực hành lãnh đạo, quản lý một tổ chuyên môn cụ thể.        Bước đầu có kỹ năng xử lý các mối quan hệ trong nội bộ tổ và mối quan hệ với các bộ phận khác trong nhà trường. Biết tham mưu với lãnh đạo trường về phát triển chuyên môn của tổ mình quản lý

Về thái độ

        Có niềm tin và quyết tâm rèn luyện các kỹ năng lãnh đạo, quản lý cần có để lãnh đạo, điều hành có hiệu quả tổ chuyên môn mà mình đang phụ trách.

3.2. Yêu cầu, nhiệm vụ của Học viên

Tham gia đầy đủ tiết học trên lớp.

Tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp học, huy động các kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý đã có để chia sẻ với các học viên khác

Đọc tài liệu và chuẩn bị ý kiến thảo luận trước khi lên lớp,

Có đầy đủ các tài liệu học tập và tài liệu tham khảo khác.

4. Mô tả học phần:  Chuyên đề trình bày các kỹ năng lãnh đạo quản lý tổ chuyên môn mà một tổ trưởng chuyên môn cần có. Bắt đầu từ vị trí, vai trò của tổ chuyên môn trong nhà trưởng phổ thông đến vai trò của tổ trưởng chuyên môn đối với sự phát triển của tổ. Trong đó chuyên đề nhấn mạnh đến vai trò quản lý hoạt động chuyên môn của tổ, sự phát triển năng lực của các thành viên; vai trò lãnh đạo của tổ trưởng để tổ chuyên môn thực sự là một tập thể có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững mạnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển của nhà trường.

5. Nội dung chuyên đề   

5.1. Về phương pháp dạy và học: Giảng viên sử dụng kết hợp các phương pháp: thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai, tình huống.

5.2. Yêu cầu đối với giảng viên và học viên

          - Giảng viên tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

           - Học viên dự đủ số giờ theo qui chế

   - Tham gia thảo luận nhóm và làm bài tập được giao

   - Có đầy đủ sản phẩm hoạt động nhóm và bài kiểm tra

6. Đánh giá kết quả học tập chuyên đề:

Chuyên cần: điểm 0 hoặc 10

- Tỷ trọng: 10%

Kiểm tra bộ phận: Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng: 30%

Thi hết chuyên đề: Hình thức: thực hành kỹ năng theo nhóm

- Điều kiện dự thi hết chuyên đề: Điểm chuyên cần: 10; Điểm kiểm tra bộ phận: từ 5 điểm trở lên;

Tỷ trọng: 60%

7. Tài liệu tham khảo

1.Vũ Dũng (2007), Tâm lý học quản lý, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Điều lệ trường phổ thông và phổ thông có nhiều cấp học

3. Luật giáo dục (2009), NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội

4. SREM (2009), Quản trị hiệu quả trường học, Tài liệu dùng cho cán bộ quản lý trường phổ thông, NXB GD Hà Nội.

5. SREM (2009), Điều hành các hoạt động trong trường học, Tài liệu dùng cho cán bộ quản lý trường phổ thông, NXB GD Hà Nội.