Bồi dưỡng chuyên đề

Đánh giá, nhận diện những khó khăn trong tâm lý trong trường học

1. Tính chất của chuyên đề: Là chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên các trường phổ thông, được kết cấu theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên phổ thông

3. Mục tiêu của chuyên đề: Sau khi học xong chuyên đề này, học viên có thể:

a) Về kiến thức: 

Hiểu được những kiến thức cơ bản về đánh giá, nhận diện khó khăn tâm lý của học sinh trong tâm lý học trường học; đánh giá được nhu cầu cần được trợ giúp tâm lý từ những khó khăn tâm lý; Thực hành các kỹ năng hỗ trợ, phòng ngừa và can thiệp với những khó khăn tâm lý mà học sinh đang gặp phải.

b) Về kĩ năng: 

Bước đầu hình thành cho học viên những kỹ năng đánh giá khó khăn tâm lý, đánh giá nhu cầu cần được trợ giúp cơ bản trong TLHTH.  

 c) Về thái độ: 

Nhiệt tình, tích cực tham gia hoạt động học tập…có ý thức học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn.

4. Mô tả chuyên đề

         Chuyên đề này cung cấp chp học viên những kiến thức cơ bản về khó khăn tâm lý của học sinh và các kỹ thuật đánh giá, các chương trình hỗ trợ, can thiệp với khó khăn tâm lý trong nhà trường, từ đó vận dụng vào rèn luyện các kỹ năng đánh giá khó khăn tâm lý và nhu cầu tham vấn tâm lý trong nhà trường phổ thông chp học viên. 

* Yêu cầu đối với giảng viên và học viên

         - Giảng viên tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

          - Học viên dự đủ số giờ theo qui chế

  - Tham gia thảo luận nhóm và làm bài tập được giao

  - Có đầy đủ sản phẩm hoạt động nhóm và bài kiểm tra