Bồi dưỡng chuyên đề

Kỹ năng tổ chức hoạt động của người phụ trách đoàn, đội ở trường phổ thông

1.Tính chất của chuyên đề: Là chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên các trường phổ thông, được kết cấu theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên phổ thông, các cán bộ Đoàn, Đội.

3. Mục tiêu của chuyên đề: Sau khi học xong chuyên đề Kĩ năng tổ chức hoạt động của người phụ trách Đoàn, Đội ở trường phổ thông, học viên có khả năng đạt được các mục tiêu sau:

          a) Về kiến thức

- Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của người phụ trách Đoàn, Đội trong nhà trường phổ thông.

- Định nghĩa được khái niệm kỹ năng tổ chức hoạt động và phân loại được các kỹ năng tổ chức hoạt động của người phụ trách Đoàn, Đội ở trường phổ thông.

- Trình bày được một số kỹ năng tổ chức hoạt động và phân loại được các kỹ năng tổ chức hoạt động của người phụ trách Đoàn, Đội ở trường phổ thông.

- Xác định được các kỹ năng tổ chức hoạt động cơ bản trong quá trình tham gia phụ trách Đoàn, Đội ở trường phổ thông .

          b) Về kỹ năng:

        - Thực hiện được một số kỹ năng tổ chức hoạt động của người phụ trách Đoàn, Đội: Kỹ năng xác định mục tiêu hoạt động; Kỹ năng thiết kế chương trình, kế hoạch tổ chức hoat động; Kỹ năng triển khai hoạt động; Kỹ năng tiếp cận và huy động các lực lượng giáo dục trong tổ chức hoạt động; Kỹ năng kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức hoạt động.

       - Vận dụng được các kỹ năng tổ chức hoạt động cơ bản trong quá trình tham gia phụ trách Đoàn, Đội ở trường phổ thông.

          c) Về thái độ:

          Người học có thái độ cầu thị, luôn chủ động và tích cực rèn luyện các kỹ năng tổ chức hoạt động trong quá trình tham gia phụ trách Đoàn, Đội ở trường phổ thông.

4. Mô tả chuyên đề: Chuyên đề này cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về kỹ năng và kỹ năng tổ chức hoạt động của người phụ trách Đoàn, Đội ở trường phổ thông; trang bị cho học viên một số kỹ năng tổ chức hoạt động của người phụ trách Đoàn, Đội ở trường phổ thông: Kỹ năng xác định mục tiêu hoạt động; Kỹ năng thiết kế chương trình, kế hoạch tổ chức hoat động; Kỹ năng triển khai hoạt động; Kỹ năng tiếp cận và huy động các lực lượng giáo dục trong tổ chức hoạt động; Kỹ năng kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức hoạt động, từ đó tổ chức cho học viên vận dụng các kỹ năng đó để thực hành trong các tinh huống có tính thực tiễn của công tác Đoàn, Đội.

* Yêu cầu đối với giảng viên và học viên

         - Giảng viên tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

          - Học viên dự đủ số giờ theo qui chế

  - Tham gia thảo luận nhóm và làm bài tập được giao

  - Có đầy đủ sản phẩm hoạt động nhóm và bài kiểm tra