Bồi dưỡng chuyên đề

Tổ chức hoạt động tham vấn trong tâm lý học trường học

1. Tính chất của chuyên đề: Là chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên các trường phổ thông, được kết cấu theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông

3. Mục tiêu của chuyên đề: Sau khi học xong chuyên đề này, học viên có thể:

a)  Về kiến thức:: Hiểu được những kiến thức cơ bản về các hình thức tham vấn: tham vấn cá nhân và tham vấn nhóm; phân tích được quy trình tổ chức và các bước tiến hành một ca tham vấn.

b)Về kĩ năng: Bước đầu hình thành ở học viên năng lực vận dụng những kỹ

 năng tham vấn cơ bản để trợ giúp thân chủ theo từng bước hướng đến giải quyết vấn đề trong một ca tham vấn nhất định; có kỹ năng xây dựng, tổng kết và lưu giữ hồ sơ trong quá trình tham vấn; có khả năng đánh giá tình huống trong tham vấn.

c) Về thái độ: Nhiệt tình, tích cực tham gia hoạt động học tập…có ý thức học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn.

4. Mô tả chuyên đề

         Chuyên đề này cung cấp cho học viên các kiến thức về tổ chức tham vấn trong

trường học, hình thức thm vấn trong trường học, qui trình tham vấn học đường, đánh giá tình huống và lưu giữ hồ sơ lưu trữ trong tham vấn, từ đó vận dụng vào rèn luyên các kỹ năng tham vấn cho học viên.

5. Nội dung chuyên đề

          5.1. Nội dung tổng quát và thời lượng

Nội dung chuyên đề

Thời gian (tiết)

Tổng

Lý thuyết

Thực hành, thảo luận, kiểm tra

Chương 1: Tổ chức tham vấn trong trường học

15

5

10

Chương 2: Hình thức tham vấn

8

4

4

Chương 3: Qui trình tham vấn học đường

7

3

4

Chương 4: Đánh giá tình huống và lưu giữ hồ sơ trong tham vấn

15

3

12

Tổng

45

15

30

          5.2. Nội dung chi tiết chuyên đề

6. Hướng dẫn thực hiện chuyên đề:

5.1. Về phương pháp dạy và học: Giảng viên sử dụng kết hợp các phương pháp: thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai, tình huống.

5.2. Yêu cầu đối với giảng viên và học viên

          - Giảng viên tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

          - Học viên dự đủ số giờ theo qui chế

- Tham gia thảo luận nhóm và làm bài tập được giao

- Có đầy đủ sản phẩm hoạt động nhóm và bài kiểm tra

7. Đánh giá kết quả học tập chuyên đề:

Chuyên cần:  điểm 0 hoặc 10

- Tỷ trọng: 10%

Kiểm tra bộ phận:   Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng : 30%

Thi hết chuyên đề:  Hình thức: thực hành kỹ năng theo nhóm

- Điều kiện dự thi hết chuyên đề: Điểm chuyên cần: 10; Điểm kiểm tra bộ phận: từ 5 điểm trở lên;

- Điểm: từ 0 đến 10;

8. Học liệu

[1]      Báo cáo khoa học- Hội nghị Quốc tế lần thứ 2 về Tâm lý học đường ở Việt Nam (2011). Thúc đẩy nghiên cứu và thực hành Tâm lý học đường tại Việt Nam. NXB Đại học Huế.

[2]            Các lý thuyết phát triển tâm lý người. PGS.TS. Phan Trọng Ngọ, NXB Sư phạm 2003.

[3]            Công tác tham vấn trẻ em - giới thiệu thực hành. Tài liệu dịch. ĐH Mở bán công TP HCM 2000.

[4]      Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế (2009). Nhu cầu, định hướng và đào tạo tâm lý học đường tại Việt Nam. Viện Tâm lý học, Viện KHXHVN.