Bồi dưỡng chuyên đề

Tổng quan các mô hình và lý thuyết tham vấn học đường

1. Tính chất của chuyên đề: Là chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên các trường phổ thông, được kết cấu theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông

3. Mục tiêu của chuyên đề: Sau khi học xong chuyên đề, học viên cần đạt được các mục tiêu sau:

a) Về kiến thức: Hiểu được những kiến thức cơ bản về các mô hình dịch vụ tâm lý học đường và các lý thuyết nền tảng về tham vấn trong tâm lý.

b)Về kĩ năng: Bước đầu áp dụng mô hình dịch vụ và các lý thuyết nền tảng trong hoạt động tham vấn tâm lý

học đường.  

c)Về thái độ: Khách quan, thực tế và linh hoạt khi áp dụng các lý thuyết và mô hình dịch vụ tham vấn học đường.

4. Mô tả chuyên đề

Chuyên đề này cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về các mô hình

 và lý thuyết cơ bản về tham vấn tâm lý học đường, từ đó vận dụng vào việc rèn luyện

 kỹ năng tham vấn tâm lý học đường cho học viên.

5. Nội dung chuyên đề

      

5.1. Về phương pháp dạy và học: Giảng viên sử dụng kết hợp các phương pháp: thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai, tình huống.

5.2. Yêu cầu đối với giảng viên và học viên

          - Giảng viên tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

          - Học viên dự đủ số giờ theo qui chế

- Tham gia thảo luận nhóm và làm bài tập được giao

- Có đầy đủ sản phẩm hoạt động nhóm và bài kiểm tra

6. Đánh giá kết quả học tập chuyên đề:

Chuyên cần:  điểm 0 hoặc 10

- Tỷ trọng: 10%

Kiểm tra bộ phận:   Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng : 30%

Thi hết chuyên đề:  Hình thức: thực hành kỹ năng theo nhóm

- Điều kiện dự thi hết chuyên đề: Điểm chuyên cần: 10; Điểm kiểm tra bộ phận: từ 5 điểm trở lên;

Tỷ trọng: 60%

7. Học liệu

1. Báo cáo khoa học- Hội nghị Quốc tế lần thứ 2 về Tâm lý học đường ở Việt Nam (2011). Thúc đẩy nghiên cứu và thực hành Tâm lý học đường tại Việt Nam. NXB Đại học Huế.

2. Brown, Duane; Pryzwansky, Walter B.; Schulte, Ann C (1991). Psychological Consultation- Introduction to theory and practice. (Sách dịch- lưu hành nội bộ).

an thiệp và phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tinh thần trẻ em Việt nam (2007). Kỷ yếu hội thảo. Đại học Quốc Gia Hà Nội.

   3. Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế Tâm lý học đường lần thứ IV (2014). Xây dựng và quản lý chất lượng chương trình đào tạo và cơ sở thực hành tâm lý học đường ở Việt Nam. NXB ĐHQG Hà Nội.

4. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Sức khỏe tâm thần trong trường học” (2014). NXBĐH TPHCM.