Bồi dưỡng chuyên đề

Kỹ năng sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại

1. Tính chất của chuyên đề: Là chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên các trường phổ thông, được kết cấu theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên phổ thông

3. Mục tiêu của chuyên đề: Sau khi học xong chuyên đề này, học viên có thể:

a ) Về kiến thức:

- Nắm được khái niệm, vai trò, tính chất, tính hiệu quả của phương tiện dạy học và những nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học.

` b) Về kỹ năng:

- Phân loại được các phương tiện dạy học.

- Lựa chọn được các phương tiện dạy học phù hợp với phương pháp và nội dung dạy học

- Khai thác được các phương tiện dạy học trên mạng Internet.

c) Về thái độ:

Thấy được tầm quan trọng của việc sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại trong dạy học, từ đó tích cực, có trách nhiệm tham gia vào việc rèn luyện kỹ năng sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại trong dạy học.

4. Mô tả chuyên đề

          Chuyên đề cung cấp cho người học những kiến thức  cơ bản về phương tiện dạy học hiện đại, nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học hiện đại, các kỹ năng sử dụng các phương tiện dạy học, từ đó giúp cho người học có được những kỹ năng sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại.

* Yêu cầu đối với giảng viên và học viên

         - Giảng viên tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

          - Học viên dự đủ số giờ theo qui chế

  - Tham gia thảo luận nhóm và làm bài tập được giao

      - Có đầy đủ sản phẩm hoạt động nhóm và bài kiểm tra