Bồi dưỡng chuyên đề

Nhóm kỹ năng tham vấn cơ bản trong tâm lý trường học

1. Tính chất của chuyên đề: Là chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên các trường phổ thông, được kết cấu theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông

3. Mục tiêu của chuyên đề: Sau khi học xong chuyên đề này, học viên có thể:

a)Về kiến thức: Hiểu được những kiến thức cơ bản về tham vấn trong tâm lý học trường học; Nhận thức được chức năng tham vấn của giáo viên, kiến thức và những kinh nghiệm nền tảng để ứng dụng trong trư

b)Về kĩ năng: Bước đầu hình thành cho học viên những kỹ năng tham vấn cơ bản

 trong Tâm lý hoc trường học; Hiểu rõ các mô hình lý thuyết và thực hành tham vấn trong TLHTH trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay.

c) Về thái độ: Nhiệt tình, tích cực tham gia hoạt động học tập…có ý thức học

hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn.

4. Mô tả chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về

tham vấn và các kỹ năng tham vấn trong trường học, từ đó vận dụng vào rèn luyện các kỹ năng tham vấn cho học viên

5. Hướng dẫn thực hiện chuyên đề:

5.1. Về phương pháp dạy và học: Giảng viên sử dụng kết hợp các phương pháp: thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai, tình huống.

5.2. Yêu cầu đối với giảng viên và học viên

          - Giảng viên tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

          - Học viên dự đủ số giờ theo qui chế

- Tham gia thảo luận nhóm và làm bài tập được giao

- Có đầy đủ sản phẩm hoạt động nhóm và bài kiểm tra

6. Đánh giá kết quả học tập chuyên đề:

Chuyên cần:  điểm 0 hoặc 10

- Tỷ trọng: 10%

Kiểm tra bộ phận:   Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng : 30%

Thi hết chuyên đề:  Hình thức: thực hành kỹ năng theo nhóm

- Điều kiện dự thi hết chuyên đề: Điểm chuyên cần: 10; Điểm kiểm tra bộ phận: từ 5 điểm trở lên;

- Điểm: từ 0 đến 10;

7. Học liệu

1. Báo cáo khoa học- Hội nghị Quốc tế lần thứ 2 về Tâm lý học đường ở Việt Nam (2011). Thúc đẩy nghiên cứu và thực hành Tâm lý học đường tại Việt Nam. NXB Đại học Huế.

2. Các lý thuyết phát triển tâm lý người. PGS.TS. Phan Trọng Ngọ, NXB Sư phạm 2003.

3. Công tác tham vấn trẻ em - giới thiệu thực hành. Tài liệu dịch. ĐH Mở bán công TP HCM 2000.