Bồi dưỡng chuyên đề

Kỹ năng giao tiếp trong tìm hiểu đặc điểm tâm - sinh lý học sinh trung học phổ thông

1.Tính chất của chuyên đề: Là chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên các trường phổ thông, được kết cấu theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông

3. Mục tiêu của chuyên đề: Sau khi học xong chuyên đề này, học viên có thể:

a) Về tri thức: 

-          Xác định được các mặt phát triển tâm lí cần tìm hiểu ở học sinh THPT

-         Xác định được các nguyên tắc chung trong tìm hiểu tâm lí học sinh THPT

-         Xác định được các bước tổ chức tìm hiểu tâm lí học sinh một cách phù hợp

b) Về thái độ: Thái độ tôn trọng, khách quan, khoa học, thận trọng khi tìm hiểu về học sinh THPT

c) Về kỹ năng:  Vận dụng, liên hệ được với thực tiễn học sinh ở nhà trường THPT và  hiện nay: Học viên thực hành sử dụng một số phương pháp tìm hiểu tập thể học sinh và đặc điểm tâm lí cá nhân học sinh THPT; Học viên tự xây dựng cách thức riêng để tìm hiểu tâm lí học sinh.

4. Mô tả chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về kỹ năng, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng giao tiếp với học sinh THPT , các kỹ thuật giao tiếp với học sinh THPT trong tìm hiểu tâm- sinh lý học sinh, qua đó giúp học viên hình thành và phát triển các kỹ năng giao tiếp với học sinh ở lứa tuổi này nhằm tìm hiểu đặc điểm tâm, sinh lý của các em. 

* Yêu cầu đối với giảng viên và học viên

            - Giảng viên tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

                - Học viên dự đủ số giờ theo qui chế

   - Tham gia thảo luận nhóm và làm bài tập được giao

   - Có đầy đủ sản phẩm hoạt động nhóm và bài kiểm tra