Bồi dưỡng chuyên đề

Kỹ năng giao tiếp trong tìm hiểu đặc điểm tâm - sinh lý học sinh tiểu học

1. Tính chất của chuyên đề: Là chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên, cán bộ quản lý các trường phổ thông, được kết cấu theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên phổ thông

3. Mục tiêu của chuyên đề: Sau khi học xong chuyên đề này, học viên có thể:

          a) Về kiến thức:

          - Hiểu rõ các vấn đề về giao tiếp, giao tiếp sư phạm và kỹ năng giao tiếp sư phạm.

          - Phân biệt được kỹ năng giao tiếp sư phạm nói chung và kỹ năng giao tiếp tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu hoc.

          - Nắm vững nguyên tắc giao tiếp trong tìm hiểu đặc điểm tâm- sinh lý học sinh tiểu học

          b) Về kỹ năng: Tiến hành giao tiếp có hiệu quả với học sinh tiểu học nhằm tìm hiểu đặc điểm tâm- sinh lý của các em.

          c) Về thái độ: Thấy rõ tầm quan trọng của việc giao tiếp để tìm hiểu đặc điểm tâm- sinh lý của học sinh tiểu học, từ đó có thái độ tích cực trong quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng giao tiếp với học sinh.

4. Mô tả chuyên đề: Chuyên đề này cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về giao tiếp và kỹ năng giao tiếp với học sinh tiểu học và vận dụng chúng vào tổ chức rèn luyện kỹ năng giao tiếp trong tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học.

* Yêu cầu đối với giảng viên và học viên

         - Giảng viên tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

           - Học viên dự đủ số giờ theo qui chế

        - Tham gia thảo luận nhóm và làm bài tập được giao

- Có đầy đủ sản phẩm hoạt động nhóm và bài kiểm tra