Bồi dưỡng chuyên đề

Kỹ năng giao tiếp trong tìm hiểu tâm - sinh lý trẻ mầm non

1. Tính chất của chuyên đề: Là chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên các trường mầm non, được kết cấu theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

3. Mục tiêu của chuyên đề: Sau khi học xong chuyên đề này, học viên có thể:

a) Về kiến thức:

- Hiểu và nắm vững những vấn đề cơ bản về giao tiếp, giao tiếp sư phạm và giao tiếp của trẻ mầm non.

- So sánh được sự khác biệt giữa giao tiếp của trẻ mầm non với giao tiếp của người lớn

- Nắm vững những kỹ năng giao tiếp của trẻ mầm non

b) Về kĩ năng:

Vận dụng được những kiến thức về giao tiếp ở Mầm non vào rèn luyện kỹ năng giao tiếp với trẻ mầm non đúng nguyên tắc và yêu cầu giao tiếp sư phạm.

c) Về thái độ: Có thái độ đúng đắn đối với việc hình thành các kĩ năng này trong công tác quản lí, trong giảng dạy.

4. Mô tả chuyên đề

Học phần này cung cấp cho người học những tri thức cơ bản về kĩ năng giao tiếp, tìm hiểu đặc điểm tâm – sinh lí của trẻ mầm non. Trên cơ sở đó hình thành cho họ những kĩ năng giao tiếp với trẻ, đáp ứng yêu cầu của hoạt động nghề nghiệp.