Bồi dưỡng chuyên đề

PP và kỹ năng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường dân tộc nội trú

1. Tính chất của chuyên đề: Là chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên các trường phổ thông, được kết cấu theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên phổ thông

3. Mục tiêu của chuyên đề: Sau khi học xong chuyên đề này, học viên có thể:

          a) Về kiến thức:

- Trình bày được những hiểu biết cơ bản về giáo dục kỹ năng sống, con đường và phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường dân tộc nội trú.

- Nêu được những nội dung cơ bản của giáo dục kỹ năng sống, các con đường giáo dục kỹ năng sống cơ bản

- Xác định được mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục kỹ năng sống theo từng chủ đề và từng hoạt động trong chủ đề.

          b) Về kỹ năng:

- Lựa chọn, xây dựng được nội dung giáo dục kỹ năng sống phù hợp với đối tượng học sinh dân tộc nội trú

- Vận dụng các phương pháp và lựa chọn con đường giáo dục kỹ năng sống phù hợp với học sinh các trường dân tộc nội trú

- Thiết kế và thực hiện được các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cơ bản cho học sinh các trường dân tộc nội trú.

- Khai thác được tiềm năng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các cấp qua chương trình giáo dục nói chung, giáo dục kỹ năng sống nói riêng.

c) Về thái độ:

Người học coi trọng việc hình thành phương pháp và kỹ năng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh dân tộc nội trú, luôn chủ động và tích cực rèn luyện kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống.

4. Mô tả chuyên đề: Chuyên đề này cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về  giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường dân tộc nội trú; các phương pháp và kỹ năng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh dân tộc nội trú, qua đó hình thành cho học viên các kỹ năng giáo dục KNS, đáp ứng yêu cầu của người giáo viên thời kỳ đổi mới.

* Yêu cầu đối với giảng viên và học viên

         - Giảng viên tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

          - Học viên dự đủ số giờ theo qui chế

  - Tham gia thảo luận nhóm và làm bài tập được giao

  - Có đầy đủ sản phẩm hoạt động nhóm và bài kiểm tra