Bồi dưỡng chuyên đề

Kỹ năng giao tiếp trong tìm hiểu tâm - sinh lý trẻ mầm non

1. Tính chất của chuyên đề: 

Là chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên các trường mầm non, được kết cấu theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2. Đối tượng bồi dưỡng: 

Cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

3. Mục tiêu của chuyên đề: 

Sau khi học xong chuyên đề này, học viên có thể:

a) Về kiến thức:

- Hiểu và nắm vững những vấn đề cơ bản về giao tiếp, giao tiếp sư phạm và giao tiếp của trẻ mầm non.

- So sánh được sự khác biệt giữa giao tiếp của trẻ mầm non với giao tiếp của người lớn

- Nắm vững những kỹ năng giao tiếp của trẻ mầm non

b) Về kĩ năng:

Vận dụng được những kiến thức về giao tiếp ở Mầm non vào rèn luyện kỹ năng giao tiếp với trẻ mầm non đúng nguyên tắc và yêu cầu giao tiếp sư phạm.

c) Về thái độ: Có thái độ đúng đắn đối với việc hình thành các kĩ năng này trong công tác quản lí, trong giảng dạy.

4. Mô tả chuyên đề

Học phần này cung cấp cho người học những tri thức cơ bản về kĩ năng giao tiếp, tìm hiểu đặc điểm tâm – sinh lí của trẻ mầm non. Trên cơ sở đó hình thành cho họ những kĩ năng giao tiếp với trẻ, đáp ứng yêu cầu của hoạt động nghề nghiệp.

5. Nội dung chuyên đề

5.1. Nội dung tổng quát và thời lượng

Nội dung chuyên đề

Thời gian (tiết)

Tổng

Lý thuyết

Thực hành, thảo luận, kiểm tra

Chương 1: Những vấn đề chung về kỹ năng giao tiếp

15

10

5

Chương 2: Thực hành rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho trẻ mầm non

30

5

25

Tổng

45

15

30

           5.2. Nội dung chi tiết chuyên đề

6. Hướng dẫn thực hiện chuyên đề:

6.1. Về phương pháp dạy và học: Giảng viên sử dụng kết hợp các phương pháp: thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai, tình huống.

6.2. Yêu cầu đối với giảng viên và học viên

         - Giảng viên tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

          - Học viên dự đủ số giờ theo qui chế

  - Tham gia thảo luận nhóm và làm bài tập được giao

  - Có đầy đủ sản phẩm hoạt động nhóm và bài kiểm tra

7. Đánh giá kết quả học tập chuyên đề:

Chuyên cần:  điểm 0 hoặc 10

- Tỷ trọng: 10%

Kiểm tra bộ phận:   Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng : 30%

Thi hết chuyên đề:  Hình thức: thực hành kỹ năng theo nhóm

- Điều kiện dự thi hết chuyên đề: Điểm chuyên cần: 10; Điểm kiểm tra bộ phận: từ 5 điểm trở lên;

- Điểm: từ 0 đến 10;

- Tỷ trọng: 60%

8. Học liệu

- Sách giáo trình:

1.Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Bình (2005). Tâm lí học giao tiếp. Nxb ĐHSP Hà Nội.

2. Nguyễn Thanh Bình - Trần Minh Hằng (2009). Tâm lí giáo dục học Đại học. Nxb Giáo dục Hà Nội.

3. Dale Carnegine (2003): Đắc nhân tâm.Nxb Đồng Tháp.