Bồi dưỡng chuyên đề

Kỹ năng chăm sóc, hỗ trợ tâm lý học sinh dân tộc thiểu số

1. Tính chất của chuyên đề: Là chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên các trường phổ thông, được kết cấu theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên phổ thông

3. Mục tiêu của chuyên đề: Sau khi học xong chuyên đề này, học viên có thể:

 a)  Về kiến thức: Hiểu được nội dung của hoạt động chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh: nội dung, hình thức chăm sóc, hỗ trợ học sinh người dân tộc thiểu số.

b) Về kĩ năng: Xây dựng được kế hoạch chăm sóc, hỗ trợ tâm lý cho học sinh dân tộc thiểu số

c) Về thái độ: Hiểu rõ tầm quan trọng của việc hỗ trợ, tâm lí đối với học sinh trung học người dân tộc thiểu sốtrong hoạt động giáo dục, có ý thức sử dụng các biện pháp và thuần thục các kĩ năng để hỗ trợ tâm lí học sinh.

4. Mô tả chuyên đề

          Chuyên đề này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chăm sóc, hỗ trợ tâm lý cho học sinh dân tộc thiểu số, kỹ năng tổ chức các hoạt động phòng ngừa rối nhiễu tâm lý ở học sinh dân tộc thiểu số, kỹ năng phát hiện sớm những rối nhiễu tâm lý và kỹ năng can thiệp sâu, từ đó tổ chức cho người học rèn luyện các kỹ năng đó trong những tình huống cụ thể một cách tích cực và sáng tạo.

5. Nội dung chuyên đề

5.1. Nội dung tổng quát và thời lượng

Nội dung chuyên đề

Thời gian (tiết)

Tổng

Lý thuyết

Thực hành, thảo luận, kiểm tra

Chương 1: Một số vấn đề về chăm sóc và hỗ trợ tâm lý

6

4

2

Chương 2: Đặc điểm tâm lý học sinh dân tộc thiểu số

6

2

4

Chương 3: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lý cho học sinh dân tộc thiểu số

20

6

14

Chương 4: Đánh giá kết quả chăm sóc, hỗ trợ tâm lý cho học sinh dân tộc thiểu số

13

3

10

Tổng

45

15

30

5.2. Nội dung chi tiết chuyên đề

6. Hướng dẫn thực hiện chuyên đề:

5.1. Về phương pháp dạy và học: Giảng viên sử dụng kết hợp các phương pháp: thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai, tình huống.

5.2. Yêu cầu đối với giảng viên và học viên

          - Giảng viên tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

          - Học viên dự đủ số giờ theo qui chế

- Tham gia thảo luận nhóm và làm bài tập được giao

- Có đầy đủ sản phẩm hoạt động nhóm và bài kiểm tra

7. Đánh giá kết quả học tập chuyên đề:

Chuyên cần:  điểm 0 hoặc 10

- Tỷ trọng: 10%

Kiểm tra bộ phận: Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng: 30%

Thi hết chuyên đề: Hình thức: thực hành kỹ năng theo nhóm

- Điều kiện dự thi hết chuyên đề: Điểm chuyên cần: 10; Điểm kiểm tra bộ phận: từ 5 điểm trở lên;

- Điểm: từ 0 đến 10;

- Tỷ trọng: 60%

8. Học liệu

1. Đề cương bài giảng môn học

Adelman, H.S. & Taylor, L. (2006). The School Leader’s Guide to Student Learning Supports: New Directions for Addressing Barriers to Learning. California: Sage Publication Ltd.

2. Bear, G.G., Minke, K.M. & Thomas, A. (2000). Children’s Needs II: Development, Problems and Alternatives. National Association of School Psychologists.