Bồi dưỡng chuyên đề

Kỹ năng nhận biết và khắc phục những rào cản trong học tập cho học sinh các cấp

1. Tính chất của chuyên đề: Là chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên các trường phổ thông, được kết cấu theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông

3. Mục tiêu của chuyên đề: Sau khi học xong chuyên đề này, học viên có thể:

 a)  Về kiến thức:

- Hiểu những rào cản cơ bản mà học sinh có thể đối mặt trong học tập;

- Hiểu quy trình tổng quát trong nhận biết và hỗ trợ học sinh khắc phục những rào cản trong học tập;

- Phát hiện các dấu hiệu, nhận biết các rào cản và hỗ trợ học sinh khắc phục những rào cản mà các em có thể đang đối mặt trong quá trình học tập.

b)    Về kĩ năng: Trợ giúp đươch cho học sinh vượt qua những rào cản mà các em phải đối mặt trong học tập.

c)     Về thái độ: Xác định được tầm quan trọng của việc khắc phục những rào cản cho học sinh, từ đó có thái độ tích cực, sáng tạo trong quá trình rèn luyện kỹ năng khác phục rào cản cho học sinh

4. Mô tả chuyên đề:

          Chuyên đề này cung cấp cho người học một số vấn đề cơ bản về những rào cản học tập cơ bản của học sinh, kỹ năng khắc phục những rào cản học tập cho học sinh, từ đó vận dụng vào rèn luyện những kỹ năng này cho người học, hình thành ở họ ý thức trách nhiệm và tính tích cực trong quá rình rèn luyện kỹ năng này.

5. Nội dung chuyên đề

          5.1. Nội dung tổng quát và thời lượng

Nội dung chuyên đề

Thời gian (tiết)

Tổng

Lý thuyết

Thực hành, thảo luận, kiểm tra

Chương 1: Một số vấn đề về rào cản học tập và khắc phục rào cản học tập

6

2

4

Chương 2: Rào cản học tập cơ bản của học sinh

15

5

10

Chương 3: Kỹ năng khắc phục rào cản học tập cho học sinh

15

5

10

Chương 4: Đánh giá kết quả khắc phục rào cản học tập cho học sinh

9

3

6

Tổng

45

15

30

5.2. Nội dung chi tiết chuyên đề

6. Hướng dẫn thực hiện chuyên đề:

5.1. Về phương pháp dạy và học: Giảng viên sử dụng kết hợp các phương pháp: thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai, tình huống.

5.2. Yêu cầu đối với giảng viên và học viên

          - Giảng viên tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

          - Học viên dự đủ số giờ theo qui chế

- Tham gia thảo luận nhóm và làm bài tập được giao

- Có đầy đủ sản phẩm hoạt động nhóm và bài kiểm tra

7. Đánh giá kết quả học tập chuyên đề:

Chuyên cần:  điểm 0 hoặc 10

- Tỷ trọng: 10%

Kiểm tra bộ phận:   Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng : 30%

Thi hết chuyên đề:  Hình thức: thực hành kỹ năng theo nhóm

- Điều kiện dự thi hết chuyên đề: Điểm chuyên cần: 10; Điểm kiểm tra bộ phận: từ 5 điểm trở lên;

- Điểm: từ 0 đến 10;

- Tỷ trọng: 60%

8. Học liệu

1.  Đề cương bài giảng chuyên đề

2. Adelman, H.S. & Taylor, L. (2006). The School Leader’s Guide to Student Learning Supports: New Directions for Addressing Barriers to Learning. California: Sage Publication Ltd.

3. Bear, G.G., Minke, K.M. & Thomas, A. (2000). Children’s Needs II: Development, Problems and Alternatives. National Association of School Psychologists.