Bồi dưỡng chuyên đề

Kỹ năng thiết lập môi trường giáo dục và học tập cho học sinh các cấp

1.Tính chất của chuyên đề: Là chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên các trường phổ thông, được kết cấu theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên phổ thông

3. Mục tiêu của chuyên đề: Sau khi học xong chuyên đề này, học viên có thể:

 a)  Về kiến thức:

Phân tích và giải thích được các nội dung về thiết lập môi trường giáo dục và học tập cho học sinh các cấp học; liên hệ được với nội dung về thiết lập môi trường giáo dục và học tập cho học sinh cấp học mình đang dạy.

b ) Về kĩ năng:

 Có kĩ năng thiết lập được môi trường giáo dục và học tập thân thiện về vật chất và tinh thần. 

 c) Về thái độ:

Có thái độ tích cực và đúng về giá trị của việc thiết lập môi trường giáo dục và học tập thân thiện về vật chất và tinh thần trong hoạt động giáo dục của bản thân.   

4. Mô tả chuyên đề

          Chuyên đề này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về môi trường giáo dục và học tập cho học sinh các cấp học và các kỹ năng thiết lập môi trường giáo dục và học tập cho học sinh, từ đó vận dụng vào việc rèn luyện các kỹ năng đó cho học viên.

5. Nội dung chuyên đề

          5.1. Nội dung tổng quát và thời lượng

Nội dung chuyên đề

Thời gian (tiết)

Tổng

Lý thuyết

Thực hành, thảo luận, kiểm tra

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về môi trường giáo dục và học tập cho học sinh các cấp học

10

4

6

Chương 2: Kỹ năng thiết lập môi trường giáo dục và học tập cho học sinh tiểu học

15

4

11

Chương 3: Kỹ năng thiết lập môi trường giáo dục và học tập cho học sinh THCS và THPT

15

4

11

Chương 4: Đánh giá kết quả học tập cuối khóa

5

3

2

Tổng

45

15

30

          5.2. Nội dung chi tiết chuyên đề

6. Hướng dẫn thực hiện chuyên đề:

5.1. Về phương pháp dạy và học: Giảng viên sử dụng kết hợp các phương pháp: thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai, tình huống.

5.2. Yêu cầu đối với giảng viên và học viên

          - Giảng viên tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

          - Học viên dự đủ số giờ theo qui chế

- Tham gia thảo luận nhóm và làm bài tập được giao

- Có đầy đủ sản phẩm hoạt động nhóm và bài kiểm tra

7. Đánh giá kết quả học tập chuyên đề:

Chuyên cần:  điểm 0 hoặc 10

- Tỷ trọng: 10%

Kiểm tra bộ phận:   Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng : 30%

Thi hết chuyên đề:  Hình thức: thực hành kỹ năng theo nhóm

- Điều kiện dự thi hết chuyên đề: Điểm chuyên cần: 10; Điểm kiểm tra bộ phận: từ 5 điểm trở lên;

- Điểm: từ 0 đến 10;

- Tỷ trọng: 60%

8. Học liệu

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục nhà giáo và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập, NXB Giáo dục- NXB Đại học Sư phạm, Hà nội,2013.

2. Trần Thị Tuyết Oanh (2006), Giáo dục học, NXB Đại học sư phạm