Bồi dưỡng chuyên đề

Kỹ năng tìm hiểu đặc điểm học sinh có nhu cầu đặc biệt (Học sinh khuyết tật, học sinh năng khiếu, học sinh có tư chất và học sinh dân tộc thiểu số)