Bồi dưỡng chuyên đề

Kỹ năng hướng dẫn tư vấn cho học sinh trong học tập

1. Tính chất của chuyên đề: Là chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên các trường phổ thông, được kết cấu theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên phổ thông

3. Mục tiêu của chuyên đề: Sau khi học xong chuyên đề này, học viên có thể:

 a)  Về kiến thức:

- Trình bày được các khái niệm “kỹ năng”, “hoạt động học”, “kỹ năng hướng dẫn, tư vấn học tập”

- Phân tích các mô hình, các phong cách học tập của học sinh

- Mô tả được phương pháp, kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn học tập

b)  Về kỹ năng: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh trong học tập thành thạo

c) Về thái độ: Nhận thức được vai trò của hướng dẫn, tư vấn trong học tập cho sinh viên trong hoạt động dạy học trên cơ sở đó tích cực tham gia học tập và rèn luyện kỹ năng.

4. Mô tả chuyên đề

Chuyên đề cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về hoạt động học và các kỹ năng tư vấn cho học sinh về hoạt động học tập, từ đó tổ chức cho học viên vận dụng các kỹ năng đó để thực hành tư vấn trong những tình huống mang tính thực tiễn.

5. Nội dung của chuyên đề

          5.1. Nội dung tổng quát và thời lượng

Nội dung chuyên đề

Thời gian (tiết)

Tổng

Lý thuyết

Thực hành, thảo luận, kiểm tra

Chương 1: Những vấn đề chung về hoạt động học

4

4

0

Chương 2: Các kỹ năng hướng dẫn, tư vấn cho học sinh trong học tập (các cấp học

14

7

7

Chương 3: Vận dụng các kỹ năng hướng dẫn, tư vấn cho học sinh trong học tập

12

4

8

Tổng

30

15

15

5.2. Nội dung chi tiết của chuyên đề

6. Hướng dẫn thực hiện chuyên đề:

5.1. Về phương pháp dạy và học: Giảng viên sử dụng kết hợp các phương pháp: thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai, tình huống.

5.2. Yêu cầu đối với giảng viên và học viên

          - Giảng viên tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

          - Học viên dự đủ số giờ theo qui chế

- Tham gia thảo luận nhóm và làm bài tập được giao

- Có đầy đủ sản phẩm hoạt động nhóm và bài kiểm tra

7. Đánh giá kết quả học tập chuyên đề:

Chuyên cần:  điểm 0 hoặc 10

- Tỷ trọng: 10%

Kiểm tra bộ phận:   Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng : 30%

Thi hết chuyên đề:  Hình thức: thực hành kỹ năng theo nhóm

- Điều kiện dự thi hết chuyên đề: Điểm chuyên cần: 10; Điểm kiểm tra bộ phận: từ 5 điểm trở lên;

- Điểm: từ 0 đến 10;

8. Học liệu

1. Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng (2006). Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm. NXB Đại học Sư phạm Hà Nội

2.  Đặng Thành Hưng (2012). Các lý thuyết về phương pháp dạy học

3. Đặng Thành Hưng (1993). Các biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong giờ lên lớp, Trung tâm Giáo dục phổ thông,  Hà Nội