Bồi dưỡng chuyên đề

Kỹ năng phối hợp cộng đồng dân cư, tổ chức chính trị - xã hội trong giáo dục học sinh