Bồi dưỡng chuyên đề

Kỹ năng hướng dẫn cho đồng nghiệp phát triển nghề nghiệp

1. Tính chất của chuyên đề: Là chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên các trường phổ thông, được kết cấu theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông, cán bộ QLGD

3. Mục tiêu của chuyên đề: Sau khi học xong chuyên đề, học viên cần đạt được các mục tiêu sau:

a) Về kiến thức: Hiểu rõ các khái niệm cơ bản liên quan đến phát triển nghề nghiệp giáo viên và kỹ năng hướng dẫn đồng nghiệp phát triển nghề nghiệp giáo viên

b) Về kỹ năng: Áp dụng các biện pháp và mô hình phát triển năng lực nghề nghiệp GV hiệu quả

c)Về thái độ: Tích cực “hướng dẫn đồng nghiệp trong phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên”.

4. Mô tả chuyên đề: Chuyên đề đề cập tới các nội dung về kỹ năng hướng dẫn đồng nghiệp phát triển nghề nghiệp giáo viên. Bao gồm: Bản chất; chức năng; đặc điểm; nội dung Phát triển nghề nghiệp giáo viên. Các biện pháp và các lĩnh vực phát triển nghề nghiệp giáo viên. Mô hình phát triển nghề nghiệp giáo viên, trong đó, nhấn mạnh tới Mô hình hướng dẫn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giáo viên và các kỹ năng hướng dẫn đồng nghiệp phát triển nghề nghiệp giáo viên

5. Nội dung chuyên đề

          5.1. Nội dung tổng quát và thời lượng

Nội dung chuyên đề

Thời gian (tiết)

Tổng

Lý thuyết

Thực hành, thảo luận, kiểm tra

Chương 1: Khái quát về mô hình hướng dẫn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giáo viên

15

5

10

Chương 2: Kỹ năng hướng dẫn đồng nghiệp pháp triển nghề nghiệp giáo viên

30

10

20

Tổng

45

15

30

          5.2. Nội dung chi tiết của chuyên đề

6. Hướng dẫn thực hiện chuyên đề

5.1. Về phương pháp dạy và học: Giảng viên sử dụng kết hợp các phương pháp: thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai, tình huống.

5.2. Yêu cầu đối với giảng viên và học viên

          - Giảng viên tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

          - Học viên dự đủ số giờ theo qui chế

- Tham gia thảo luận nhóm và làm bài tập được giao

- Có đầy đủ sản phẩm hoạt động nhóm và bài kiểm tra

7. Đánh giá kết quả học tập chuyên đề

Chuyên cần:  điểm 0 hoặc 10

- Tỷ trọng: 10%

Kiểm tra bộ phận:   Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng : 30%

Thi hết chuyên đề:  Hình thức: thực hành kỹ năng theo nhóm

- Điều kiện dự thi hết chuyên đề: Điểm chuyên cần: 10; Điểm kiểm tra bộ phận: từ 5 điểm trở lên;

- Điểm: từ 0 đến 10;

8. Học liệu

1. Nguyễn Hữu Độ (2011), Một số mô hình phát triển nghề nghiệp giáo viên. Tạp chí Giáo dục, Hà Nội

2. Lê Huy Hoàng (2010), Kỹ năng thúc đẩy và hướng dẫn đồng nghiệp. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội

3. Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Quốc Lập, Bùi Lan Chi (2011), Phát triển chuyên môn giáo viên: những vấn đề lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Khoa học giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.  Bùi Văn Quân (2011), Về vấn đề đội ngũ giáo viên cốt cán các trường trung học phổ thông chuyên. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các trường THPT chuyên. Bộ Giáo dục và Đào tạo.