Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức giáo dục về đạo đức môi trường

1, Sự cần thiết phải bồi dưỡng môn Đạo đức môi trường cho cán bộ quản lý và giáo viên các cấp

- Giáo dục đạo đức là một trong những nhiệm vụ giáo dục toàn diện con người

- Thực hiện nhiệm vụ dạy chữ và dạy người trong quá trình giáo dục đào tạo

- Thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện của nền giáo dục nước nhà

- Đạo đức môi trường là một trong những lĩnh vực đặc thù của đạo đức, biểu hiện mối quan hệ giữa con người vời tự nhiên.

- Từ sự xuống cấp của môi trường tự nhiên, từ sự biến đổi khí hậu…

- Từ những bất cập về nội dung và phương pháp giáo dục đạo đức, đạo đức môi trường cho học sinh hiện nay …

Vì vậy, việc bồi dưỡng môn Đạo đức môi trường cho cán bộ quản lý và giáo viên các cấp hiện nay là một yêu cầu cấp thiết.

2, Mục đích của việc bồi dưỡng

Thông qua quá trình bồi dưỡng giúp giáo viên nắm chắc những nội dung cơ bản và phương pháp giảng dạy của môn học để từ đó giáo dục cho học sinh đạt kết quả cao hơn.

NỘI DUNG MÔN HỌC

1, Sự cần thiết giáo dục đạo đức môi trường

2, Thực trạng và giải pháp giáo dục đạo đức môi trường cho học sinh ở Việt Nam hiện nay

3,Sự xuất hiện đạo đức học môi trường và những khuynh hướng cơ bản của nó

- Đạo đức học duy sinh vật (Biocentric Ethics)

  - Đạo đức học duy môi trường (Environmentcentric Ethics)

            - Sinh thái học bề sâu (Deep Ecology) với tư cách đạo đức học môi trường

 -  Vấn đề xây dựng đạo đức môi trường hiện nay

4. Đạo đức môi trường nhìn từ góc độ đạo đức học Mác - Lênin

- Bảo vệ môi trường với tư cách là vấn đề đạo đức

-  Vấn đề xây dựng đạo đức môi trường hiện nay

2.Thực trạng và thỏch thức về môi trường ở nước ta hiện nay

1.1. Tài nguyờn thiờn nhiờn       

1.1.1.  Tài nguyên đất

1.1.2.  Tài nguyờn Rừng

1.1.3.  Tài nguyờn khoỏng sản

1.1.4.  Tài nguyên nước

1.1.5.  Môi trường Khụng khớ

1.2. Sự gia tăng các sự cố môi trường tự nhiên và môi trường xó hội

1.2.1. Môi trường tự nhiờn

1.2.2. ễ nhiễm môi trường xó hội cũng đang trở thành vấn đề cấp bỏch

2. Những giải phỏp xó hội đối với thực trạng và thỏch thức về môi trường ở Việt Nam hiện nay

2.1.Xõy dựng một quan điểm mới về môi trường với sự phỏt triển lõu bền

2.2. Quan điểm về sự phỏt triển xó hội bền vững

2.3. Coi trọng việc giỏo dục ý thức bảo vệ môi trường sống

2.4. Một số nguyờn tắc trong bảo vệ môi trường

3. Những quan điểm, chính sách, pháp luật của Việt Nam về vấn đề bảo vệ môi trường

3.1.Quản lý môi trường

3.2.Chính sách, pháp luật Việt Nam đối với vấn đề bảo vệ môi trường

3.3. Vai trò của nhà nước đối với công tác bảo vệ môi trường

3.3.1. Bộ khoa học công nghệ và môi trường

3.3.2. Các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa mình có trách nhiệm về bảo vệ môi trường như sau

3.3.3. UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường như sau