Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về mỹ học, giáo dục thẩm mỹ và giáo dục truyền thống

* Mục tiêu môn học

Mục tiêu kiến thức:

     Giúp người nghiên cứu nắm được kiến thức cơ bản về mỹ học và giáo dục thẩm mỹ, đặc biệt là hệ thống các khái niệm, phạm trù, nguyên lý về các hiện tượng thẩm mỹ, nghệ thuật và những vấn đề lý luận chung nhất về sự hình thành, phát triển ý thức thẩm mỹ, năng lực thẩm mỹ con người.

Mục tiêu kĩ năng:

- Phân tích được thực chất các mối quan hệ thẩm mỹ và những biểu hiện đa dạng của nó

- Vận dụng vào thực tế cuộc sống nhằm xác định lối sống đẹp và các quan hệ xã hội lành mạnh, tiến bộ, vận dụng được vào trong các hoạt động cảm thụ và sáng tạo, đặc biệt là vào lĩnh vực hoạt động giáo dục thẩm mỹ

* Tóm tắt nội dung môn học:

      Môn học bao gồm hệ thống kiến thức về các khái niệm, phạm trù mỹ học cơ bản, sự hình thành, phát triển của tư tưởng mỹ học trong lịch sử tư tưởng nhân loại, bản chất, nội dung của các hiện tượng thẩm mỹ như cái đẹp, cái cao cả, cái bi, cái hài,... bản chất của ý thức thẩm mỹ và hoạt động thẩm mỹ, những vấn đề lý luận cơ bản về nghệ thuật; mục đích, nhiệm vụ, nội dung và những hình thức cơ bản của giáo dục thẩm mỹ, đặc biệt là giáo dục mỹ học truyền thống.

* Nội dung môn học:

Chương 1. KHÁI LƯỢC VỀ MỸ HỌC

1.1. Khái niệm mỹ học

1.2. Đối tượng nghiên cứu của mỹ học

1.1.1. Đối tượng của mỹ học trong lịch sử

1.1.2. Đối tượng của mỹ học theo quan điểm mỹ học Mác - Lênin

1.3. Các hệ thống mỹ học cơ bản trong lịch sử tư tưởng

1.3.1. Hệ thống mỹ học duy tâm khách quan

1.3.2. Hệ thống mỹ học duy tâm chủ quan

1.3.3. Hệ thống mỹ học duy vật trước Mác

1.3.3. Hệ thống mỹ học mác – xít

1.3.4. Hệ thống mỹ học tư sản hiện đại

1.4. Mối quan hệ giữa mỹ học với các khoa học khác

1.5. Vai trò của mỹ học trong đời sống của con người và xã hội

1.5.1. Trang bị tri thức lý luận chung nhất về văn hóa thẩm mỹ và nghệ thuật

1.5.2. Định hướng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, thị hiếu đúng đắn về cái đẹp

1.5.3. Định hướng hoạt động cảm thụ và sáng tạo nghệ thuật, đưa cái đẹp vào cuộc sống

1.5.4. Góp phần thúc đẩy sự phát triển hài hòa, toàn diện của nhân cách, thúc đẩy sự phát triển đời sống văn hóa tinh thần xã hội

Chương 2. CÁC GIAI ĐOẠN CƠ BẢN TRONG LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG MỸ HỌC

2.1. Tư tưởng mỹ học cổ đại

2.2. Mỹ học Tây Âu thời Trung cổ

2.3. Mỹ học Tây Âu thời Phục hưng

2.4. Mỹ học Cổ điển thế kỷ XVII

2.5. Mỹ học Khai sáng

2.6. Mỹ học Cổ điển Đức

2.7. Mỹ học của các nhà dân chủ cách mạng Nga thế kỷ 19

2.8. Một số nét về các trào lưu mỹ học phương Tây hiện đại 

2.9. Mỹ học Mác – Lênin

Chương 3.  QUAN HỆ THẨM MỸ

3.1. Bản chất của quan hệ thẩm mỹ

3.1.1. Quan hệ thẩm mỹ là quan hệ giữa khách thể - đối tượng thẩm mỹ và chủ thể thẩm mỹ

3.1.2. Quan hệ thẩm mỹ - một khía cạnh quan trọng đời sống con người và xã hội

3.1.3. Quan hệ thẩm mỹ và giá trị thẩm mỹ

3.2. Đặc trưng của quan hệ thẩm mỹ.

3.3. Các hình thức biểu hiện của quan hệ thẩm mỹ

Chương 4. CHỦ THỂ THẨM MỸ

4.1. Khái niệm chủ thể thẩm mỹ

4.2. Ý thức thẩm mỹ - sự thể hiện bản chất của chủ thể thẩm mỹ

4.3. Hoạt động thẩm mỹ             

4.3.1. Bản chất, đặc điểm của hoạt động thẩm mỹ

4.3.2. Các hình thức chủ yếu của hoạt động thẩm mỹ

Chương 5. KHÁCH THỂ THẨM MỸ

5.1. Bản chất của khách thể thẩm mỹ

5.2. Các phạm trù mỹ học cơ bản

5.2.1. Cái đẹp

5.2.2. Cái cao cả

5.2.3. Cái bi

5.2.4. Cái hài

Chương 6. NGHỆ THUẬT

6.1. Bản chất xã hội của nghệ thuật

6.1.1. Nghệ thuật là gì?

6.1.2. Đối tượng của nghệ thuật

6.1.3. Nghệ thuật là một hình thái ý thức xã hội, phản ánh tồn tại xã hội

6.1.4. Nghệ thuật là lĩnh vực biểu hiện cao nhất và tập trung nhất quan hệ thẩm mỹ

6.1.5. Tính giai cấp, tính đảng, tính dân tộc và tính nhân dân của nghệ thuật

6.2. Đặc trưng của nghệ thuật

6.2.1. Đặc trưng về đối tượng, nội dung phản ánh của nghệ thuật

6.1.2. Đặc trưng về phương thức phản ánh của nghệ thuật

6.1.3. Đặc trưng về  hình thức của tác phẩm nghệ thuật

6.1.4.  Đặc trưng về chức năng của nghệ thuật

6.3.Vai trò của nghệ thuật trong đời sống xã hội

6.3.1. Nghệ thuật với sự phát triển hài hòa, toàn diện nhân cách con người

6.3.2. Nghệ thuật trong đời sống văn hóa, tinh thần xã hội

Chương 7. GIÁO DỤC THẨM MỸ VÀ GDTM TRUYỀN THỐNG

7.1. Giáo dục thẩm mỹ - nhu cầu phát triển tất yếu của sự phát triển con người

7.2. Mục tiêu và nhiệm vụ của giáo dục thẩm mỹ

7.3. Nội dung cơ bản của giáo dục thẩm mỹ

7.3.1. Giáo dục ý thức thẩm mỹ

7.3.2. Giáo dục năng lực cảm thụ và sáng tạo thẩm mỹ

7.4. Một số hình thức và biện pháp giáo dục thẩm mỹ cơ bản

7.4.1. Giáo dục thông qua lao động và thực tiễn xã hội

7.4.2. Giáo dục bằng sự tiếp xúc với môi trường thiên nhiên

7.4.3. Giáo dục bằng môi trường văn hóa xã hội

7.4.4. Giáo dục từ tri thức của các môn học trong nhà trường

7.4.5. Giáo dục bằng hệ thống các quan điểm thẩm mỹ truyền thống và hiện đại

7.4.6. Giáo dục bằng nghệ thuật

7.4.7. Giáo dục bằng tấm gương