Bồi dưỡng chuyên đề

Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể của tổ chức đoàn, đội ở trường phổ thông

1. Tính chất của chuyên đề: Là chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên các trường phổ thông, được kết cấu theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên phổ thông, cán bộ Đoàn, Đội.

3. Mục tiêu của chuyên đề: Sau khi học xong chuyên đề này người học có khả năng đạt được các mục tiêu sau:

          a) Về kiến thức

     - Nhận thức được vai trò của Đội TNTP HCM và Đoàn TNCS HCM trong nhà trường phổ thông.

-         Xác định được ý nghĩa, tầm quan trọng của các hoạt động tập thể trong công tác Đoàn, Đội ở trường phổ thông.

-         Trình bày được những nội dung cơ bản của các hoạt động tập thể trong công tác Đoàn, Đội ở trường phổ thông.

-         Biết cách vận dụng và tổ chức các hoạt động tập thể trong sinh hoạt Đoàn, Đội.

          b) Về kỹ năng:

          - Tổ chức hoạt động tập thể trong sinh hoạt Đoàn, Đội.

          - Vận dụng được các hoạt động tập thể trong sinh hoạt Đoàn, Đội vào thực tế nhà trường nơi mình đang công tác.

          c) Về thái độ:

          Người học có thái độ cầu thị, luôn chủ động và tích cực trong quá trình học tập cũng như vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế nhà trường.

4. Mô tả chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về hoạt động và hoạt động tập thể trong công tác Đoàn, Đội ở trường phổ thông; các kỹ năng tổ chức một số hoạt động tập thể trong công tác Đoàn, Đội ở trường phổ thông, như hoạt động múa hát tập thể, hoạt động trò chơi, hoạt động hội trại, hoạt động hội thi, hoạt động tham quan du lịch, hoạt động xã hội, từ đó tổ chức vận dụng vào rèn luyện kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể cho các học viên. 

5. Nội dung chuyên đề

          5.1. Nội dung tổng quát và thời lượng

Nội dung học phần

Thời gian (tiết)

Tổng

Lý thuyết

Thực hành, thảo luận, kiểm tra

Chương 1: Lý luận chung về hoạt động tập thể thể trong công tác Đoàn, Đội ở trường phổ thông

15

5

10

Chương 2: Một số hoạt động tập thể thể trong công tác Đoàn, Đội ở trường phổ thông

15

5

10

Chương 3: Vận dụng các hoạt động tập thể trong công tác Đoàn, Đội tại trường học.

15

5

10

Tổng

45

15

30

5.2. Nội dung chi tiết chuyên đề

6. Hướng dẫn thực hiện chuyên đề:

5.1. Về phương pháp dạy và học: Giảng viên sử dụng kết hợp các phương pháp: thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai, tình huống.

5.2. Yêu cầu đối với giảng viên và học viên

          - Giảng viên tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

          - Học viên dự đủ số giờ theo qui chế

- Tham gia thảo luận nhóm và làm bài tập được giao

- Có đầy đủ sản phẩm hoạt động nhóm và bài kiểm tra

7. Đánh giá kết quả học tập chuyên đề:

Chuyên cần:  điểm 0 hoặc 10

- Tỷ trọng: 10%

Kiểm tra bộ phận:   Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng : 30%

Thi hết chuyên đề:  Hình thức: thực hành kỹ năng theo nhóm

- Điều kiện dự thi hết chuyên đề: Điểm chuyên cần: 10; Điểm kiểm tra bộ phận: từ 5 điểm trở lên;

- Điểm: từ 0 đến 10;

8. Học liệu

1.1.         A.N. Lêonchep. Hoạt động, ý thức, nhân cách. NXB Giáo dục, 1989.

1.2.         Bùi Sĩ Tụng, Nguyễn Thúy Cảnh, Trần Như Tỉnh, Nguyễn Thế Tiến. Nghi thức và các hoạt động mang tính nghiệp vụ của Đội TNTP Hồ Chí Minh. NXB Giáo dục, 1998.

1.3.         Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh. NXB Thanh niên, 2008

1.4.         Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. NXB Thanh niên, 2003.