Bồi dưỡng chuyên đề

Kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh các cấp

1. Tính chất của chuyên đề: Là chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên các trường phổ thông, được kết cấu theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên phổ thông

3. Mục tiêu của chuyên đề: Sau khi học xong học phần Kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh các cấp học, người học có khả năng đạt được các mục tiêu sau:

a) Về kiến thức

- Nhận thức được vai trò, ý nghĩa của việc tổ chức hoạt động GDNGLL cho học sinh.

- Định nghĩa được khái niệm hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, kỹ năng tổ chức hoạt động GDNDLL và phân loại được các kỹ năng tổ chức hoạt động GDNGLL cho học sinh.

- Trình bày được một số kỹ năng tổ chức hoạt động GDNGLL và phân loại    được các kỹ năng tổ chức hoạt động GDNGLL cho học sinh.

 - Xác định được các kỹ năng cơ bản trong tổ chức hoạt động GDNGLL cho    học sinh.

b) Về kỹ năng:

- Thực hiện được một số kỹ năng tổ chức hoạt động GDNGLL cho học sinh của như: Kỹ năng xác định mục tiêu của hoạt động GDNGLL; Kỹ năng thiết kế chương trình, kế hoạch tổ chức hoat động GDNGLL; Kỹ năng triển khai hoạt động GDNGLL; Kỹ năng tiếp cận và huy động các lực lượng giáo dục trong tổ chức hoạt động GDNGLL; Kỹ năng kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức hoạt động GDNGLL.

- Vận dụng các kỹ năng tổ chức hoạt động GDNGLL cho học sinh trong quá trình giáo dục ở trường phổ thông.

c) Về thái độ:  Người học có thái độ cầu thị, luôn chủ động và tích cực rèn luyện các kỹ năng tổ chức hoạt động trong GDNGLL cho học sinh trong quá trình giáo dục ở trường phổ thông.

4. Mô tả chuyên đề:  Chuyên đề cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về hoạt động GDNGLL và kỹ năng tổ chức hoạt động GDNGLL cho học sinh trong nhà trường phổ thông; một số kỹ năng tổ chức hoạt động GDNGLL cho học sinh ở trường phổ thông: Kỹ năng xác định mục tiêu của hoạt động GDNGLL; Kỹ năng thiết kế chương trình, kế hoạch tổ chức hoat động GDNGLL; Kỹ năng triển khai hoạt động GDNGLL; Kỹ năng tiếp cận và huy động các lực lượng giáo dục trong tổ chức hoạt động GDNGLL; Kỹ năng kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức hoạt động GDNGLL, từ đó tổ chức cho học viên rèn luyện và hình thành các kỹ năng đó trong những tình huống thực tiễn.

5. Nội dung chuyên đề

          5.1. Nội dung tổng quát và thời lượng

Nội dung chuyên đề

Thời gian (tiết)

Tổng

Lý thuyết

Thực hành, thảo luận, kiểm tra

Chương 1: Khái quát chung về hoạt động GDNGLL và kỹ năng tổ chức hoạt động GDNGLL trong nhà trường phổ thông

10

6

4

Chương 2: Một số kỹ năng tổ chức hoạt động GDNGLL cho học sinh ở trường phổ thông

15

6

9

Chương 3: Vận dụng các kỹ năng tổ chức hoạt động GDNGLL cho học sinh trong quá trình giáo dục ở trường phổ thông.

20

3

17

Tổng

45

15

30

5.2.Nội dung chi tiết chuyên đề

6. Hướng dẫn thực hiện chuyên đề:

5.1. Về phương pháp dạy và học: Giảng viên sử dụng kết hợp các phương pháp: thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai, tình huống.

5.2. Yêu cầu đối với giảng viên và học viên

          - Giảng viên tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

          - Học viên dự đủ số giờ theo qui chế

- Tham gia thảo luận nhóm và làm bài tập được giao

- Có đầy đủ sản phẩm hoạt động nhóm và bài kiểm tra

7. Đánh giá kết quả học tập chuyên đề:

Chuyên cần:  điểm 0 hoặc 10

- Tỷ trọng: 10%

Kiểm tra bộ phận:   Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng : 30%

Thi hết chuyên đề:  Hình thức: thực hành kỹ năng theo nhóm

- Điều kiện dự thi hết chuyên đề: Điểm chuyên cần: 10; Điểm kiểm tra bộ phận: từ 5 điểm trở lên;

- Điểm: từ 0 đến 10;

8. Học liệu

1.     A.N. Lêonchep. Hoạt động, ý thức, nhân cách. NXB Giáo dục, 1989.

2.     Bùi Sĩ Tụng (chủ biên), Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.

3.     Hà Nhật Thăng (chủ biên), Hoạt động giáo dục ở trường THCS. NXB Giáo dục, 2001.

4.     Ngô Công Hoàn, Hoàng Anh. Giao tiếp sư phạm. NXB Giáo dục, 1998.

5.     Nguyễn Dục Quang, Ngô Quang Quế - Giáo trình Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, NXB ĐHSP, 2007.

6.     Phan Thanh Long (chủ biên), Lý luận giáo dục, NXB ĐHSP, 2006

7.     Trần Thị Tuyết Oanh (chủ biên), Giáo dục học tập 2. NXB ĐHSP, 2005