Bồi dưỡng chuyên đề

Kỹ năng xác định đề tài, xây dựng đề cương tiến hành một đề tài NCKH giáo dục

1. Tính chất của chuyên đề: Là chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên các trường phổ thông, được kết cấu theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên phổ thông

3. Mục tiêu của chuyên đề: Sau khi học xong chuyên đề này, học viên có thể:

 a)  Về kiến thức:

- Hiểu và nắm vững những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu khoa học giáo dục;

- Nắm vững các bước tiến hành một đề tài nghiên cứu KHGD

b) Về kỹ năng:

- Biết xác định và lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục;

- Xây dựng được đề cương cho một đề tài nghiên cứu khoa học;

       - Lựa chọn và sử dụng được các phương pháp nghiên cứu KHGD;

       - Biết cách trình bày kết quả nghiên cứu đề tài khoa học giáo dục.

c) Về thái độ:

Nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng nghiên cứu KHGD, từ đó tích cực, sáng tạo trong quá trình rèn luyện kỹ năng này.

4. Mô tả chuyên đề

          Chuyên đề cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về nghiên cứu khoa học giáo dục, từ đó giúp người học rèn luyện những kỹ năng đó một cách có hiệu quả.

* Yêu cầu đối với giảng viên và học viên

         - Giảng viên tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

          Học viên dự đủ số giờ theo qui chế

          - Tham gia thảo luận nhóm và làm bài tập được giao

          - Có đầy đủ sản phẩm hoạt động nhóm và bài kiểm tra