Bồi dưỡng chuyên đề

Kỹ năng lựa chọn, thu thập, xử lý, viết sáng kiến kinh nghiệm cho giáo viên PT

1. Tính chất của chuyên đề: Là chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên các trường phổ thông, được kết cấu theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông

3. Mục tiêu của chuyên đề: Sau khi học xong chuyên đề này, học viên có thể:

a) Về kiến thức

- Hiểu rõ khái niệm, phân loại và các yêu cầu của một sáng kiến kinh nghiệm

- Hiểu rõ về các phương pháp thu thập và xử lí thông tin

- Biết cấu trúc và các bước tiến hành một sáng kiến kinh nghiệm

b) Về kĩ năng

- Xác định được tên của sáng kiến kinh nghiệm

-  Thu thập và xử lí thông tin hiệu quả

-  Lập được đề cương sáng kiến kinh nghiệm

c) Về thái độ

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong học lý thuyết và thực hành

4. Mô tả chuyên đề

Chuyên đề cung cấp những tri thức, kĩ năng về sáng kiến kinh nghiệm, các phương pháp thu thập và xử lí thông tin để viết một sáng kiến kinh nghiệm và cách tiến hành một sáng kiến kinh nghiệm, từ đó vận dụng vào rèn luyện kỹ năng tương ứng cho người học một cách tích cực và sáng tạo.

* Yêu cầu đối với giảng viên và học viên

        - Giảng viên tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

            Học viên dự đủ số giờ theo qui chế

  - Tham gia thảo luận nhóm và làm bài tập được giao

  - Có đầy đủ sản phẩm hoạt động nhóm và bài kiểm tra