Bồi dưỡng chuyên đề

Kỹ năng xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp cho GV các cấp học

1. Tính chất của chuyên đề: Là chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên các trường phổ thông, được kết cấu theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên phổ thông

3. Mục tiêu của chuyên đề: Sau khi học xong chuyên đề: Kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp cho giáo viên các cấp, học viên có khả năng đạt được các mục tiêu sau:

a) Về kiến thức:

- Trình bày được một số quan điểm dạy học trong dạy học tích hợp.

- Trình bày và phân tích được lý luận về tích hợp và dạy học tích hợp.

- Phân tích được các đặc điểm và ưu thế của dạy học tích hợp so với dạy học truyền thống

- Đánh giá thực trạng vận dụng quan điểm tích hợp trong giáo dục phổ thông ở Việt Nam

- Phân tích được cách thức tổ chức dạy học tích hợp (Định nghĩa, xây dựng quy trình và trình bày được các biện pháp, kỹ thuật tổ chức dạy học tích hợp)

b) Về kỹ năng:

-  Thực hiện được các biện pháp, kỹ thuật tổ chức dạy học theo hướng tích hợp

- Kỹ năng xác định mục tiêu bài dạy và thiết kế bài dạy theo hướng tích hợp

- Kỹ năng thiết kế nội dung và phương pháp dạy học theo hướng tích hợp

- Kỹ năng đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng tích hợp

c) Về thái độ:

- Coi trọng việc rèn luyện kĩ năng nghề cho bản thân đặc biệt là kĩ năng dạy học

- Tích cực vận dụng dạy học theo hướng tích hợp trong công tác giảng dạy .

4. Mô tả chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về dạy học tích hợp, quá trình tổ chức dạy học tích hợp, định hướng và kỹ năng dạy học tích hợp, từ đó tổ chức vận dụng rèn luyện kỹ năng dạy học tích hợp cho học viên.

5. Nội dung chuyên đề

5.1. Nội dung tổng quát và thời lượng

Nội dung học phần

Thời gian (tiết)

Tổng

Lý thuyết

Thực hành, thảo luận, kiểm tra

Chương 1: Lý luận chung về dạy học tích hợp

4

4

0

Chương 2: Một số định hướng vận dụng dạy học tích hợp

4

4

0

Chương 3: Tổ chức dạy học tích hợp

22

7

15

Tổng

30

15

15

          5.2. Nội dung chi tiết chuyên đề

6. Hướng dẫn thực hiện chuyên đề:

5.1. Về phương pháp dạy và học: Giảng viên sử dụng kết hợp các phương pháp: thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai, tình huống.

5.2. Yêu cầu đối với giảng viên và học viên

          - Giảng viên tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

          - Học viên dự đủ số giờ theo qui chế

- Tham gia thảo luận nhóm và làm bài tập được giao

- Có đầy đủ sản phẩm hoạt động nhóm và bài kiểm tra

7. Đánh giá kết quả học tập chuyên đề:

Chuyên cần:  điểm 0 hoặc 10

- Tỷ trọng: 10%

Kiểm tra bộ phận:   Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng : 30%

Thi hết chuyên đề:  Hình thức: thực hành kỹ năng theo nhóm

- Điều kiện dự thi hết chuyên đề: Điểm chuyên cần: 10; Điểm kiểm tra bộ phận: từ 5 điểm trở lên;

- Điểm: từ 0 đến 10;

- Tỷ trọng: 60%