Bồi dưỡng chuyên đề

Các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực

1. Tính chất của chuyên đề: Là chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên các trường phổ thông, được kết cấu theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên phổ thông

3. Mục tiêu của chuyên đề: Sau khi học xong chuyên đề này, học viên có thể:

 a)  Về kiến thức:

- Hiểu được các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực.

- Biết được quy trình sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực.

b ) Về kỹ năng:

Lựa chọn và sử dụng hợp lý các phương pháp và kỹ thuật dạy học trong thiết kế bài giảng và tổ chức quá trình dạy học môn học.

c) Về thái độ

Tích cực, nghiêm túc trong quá trình học tập chuyên đề. Thấy được tầm quan trọng của việc sử dụng được các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn học ở trường phổ thông.

4. Mô tả chuyên đề

          Chuyên đề cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, kỹ năng sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn học ở trường phổ thông

* Yêu cầu đối với giảng viên và học viên

- Giảng viên tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

       Học viên dự đủ số giờ theo qui chế

       - Tham gia thảo luận nhóm và làm bài tập được giao

       - Có đầy đủ sản phẩm hoạt động nhóm và bài kiểm tra