Bồi dưỡng chuyên đề

Trình độ C

   

3. Trình độ C

Thời lượng: 75 tiết

Tự chọn một trong ba phần sau:

3.1 Lập trình

-       Lập trình .NET

-       Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao với Access

-       SQL Server

3.2 Lập trình và thiết kế Web

-       HTML, ASP

-       Thiết kế Website, Lập trình web với PHP & MySQL

3.3 Quản trị hệ thống và bảo trì máy tính

-       Bảo dưỡng và nâng cấp phần cứng

-       Sao lưu và phục hồi hệ thống với công cụ Ghost, Acronic

-       Thiết kế và lắp đặt mạng máy tính

-       Quản trị và bảo trì mạng máy tính Windows Server 2008