Bồi dưỡng chuyên đề

Trình độ B

  

2. Trình độ B:

Thời lượng: 72 giờ (36 ca), trong đó: 60 giờ thực học; 12 giờ ôn tập + kiểm tra

6 bài học x 10 giờ (5 ca)/bài = 60 giờ (30 ca).

1 bài ôn tập                           = 10 giờ (5 ca)

1 bài kiểm tra                        = 2 giờ (1 ca)

Theo giáo trình tiếng Nga - Giáo trình chính: Антонова В. Е., Нахабина М. М., Сафронова М. В., Толстых А. АДорога в Россию” 3,  изд. ЗлатоустСанкт-Петебург, 2009 + đĩa CD

Tài liệu học tâp Giáo trình, Vở tập viết, Sách bài tập, Băng đĩa nghe    

      Trong mỗi bài học, ngoài phần kiến thức ngôn ngữ mới, còn có hệ thống các bài tập thực hành và hệ thống các bài đọc hiểu với các chủ đề khác nhau để người học rèn luyện bốn kĩ năng ngôn ngữ.

- Biến đổi danh từ, tính từ và đại từ ở 6 cách (số ít và số nhiều).

- Các ý nghĩa chính của danh từ với tính từ và đại từ ở 6 cách.

- Lời nói trực tiếp và lời nói gián tiếp

- Cách sử dụng đại từ свой ở 6 cách

- Các loại câu phức phụ thuộc (câu phức phụ thuộc với mệnh đề phụ tính ngữ với từ который ở 6 cách; câu phức phụ thuộc với liên từ чтобы biểu thị mong muốn, mục đích, yêu cầu của hành động; câu phức phụ thuộc biểu thị điều kiện; câu phức phụ thuộc biểu thị sự nhượng bộ.

NỘI DUNG

Bài 1

- Các mẫu câu thường dùng với các chủ đề khác nhau

- Ngữ pháp:

          - Giới thiệu hệ thống biến đổi danh từ với đại từ và tính từ

          - Những ý nghĩa chính của danh từ với tính từ và đại từ ở cách 6 số it

          - Đại từ свой ở cách 6

          - Câu phức phụ thuộc với từ который ở cách 6

- Nghe các đoạn hội thoại ngắn về các chủ đề khác nhau

- Đọc các bài khóa về các chủ đề khác nhau

Bài 2

- Các mẫu câu thường dùng với các chủ đề khác nhau

- Ngữ pháp:

          -Những ý nghĩa chính của danh từ với tính từ và đại từ ở cách 4 số it

          -Đại từ свой ở cách 4

          -Câu phức phụ thuộc với từ который ở cách 4

          -Động từ chuyển động

          -Câu trực tiếp/ gián tiếp

- Nghe các đoạn hội thoại ngắn về các chủ đề khác nhau

- Đọc các bài khóa về các chủ đề khác nhau

Bài 3

- Các mẫu câu thường dùng với các chủ đề khác nhau

- Ngữ pháp:

          - Những ý nghĩa chính của danh từ với tính từ và đại từ ở cách 2 số it

          - Đại từ свой ở cách 2

          - Câu phức phụ thuộc với từ который ở cách 2

          - Câu phức phụ thuộc với từ чтобы biểu thị mong muốn, mục đích và sự cần thiết của hành động

- Nghe các đoạn hội thoại ngắn về các chủ đề khác nhau

- Đọc các bài khóa về các chủ đề khác nhau

Bài 4

- Các mẫu câu thường dùng với các chủ đề khác nhau

- Ngữ pháp:

          - Những ý nghĩa chính của danh từ với tính từ và đại từ ở cách 3 số it

          - Đại từ свой ở cách 3

          - Câu phức phụ thuộc với từ который ở cách 3

          - Câu trực tiếp/ gián tiếp (tiếp)

- Nghe các đoạn hội thoại ngắn về các chủ đề khác nhau

- Đọc các bài khóa và hội thoại về các chủ đề khác nhau

Bài 5

- Các mẫu câu thường dùng với các chủ đề khác nhau

- Ngữ pháp:

          - Những ý nghĩa chính của danh từ với tính từ và đại từ ở cách 5 số it

          - Câu trực tiếp/ gián tiếp (tiếp)

          - Câu phức phụ thuộc với từ который ở cách 5

- Nghe các đoạn hội thoại ngắn về các chủ đề khác nhau

- Đọc các bài khóa về các chủ đề khác nhau

Bài 6

- Các mẫu câu thường dùng với các chủ đề khác nhau

- Ngữ pháp:

           - Hệ thống biến đổi cách của danh từ ở số nhiều

           - Hệ thống biến đổi cách của danh từ với đại từ và tính từ ở số nhiều

           - Câu nhân xưng -  khái quát

           - Các loại câu phức

- Nghe các đoạn hội thoại ngắn về các chủ đề khác nhau

- Đọc hiểu các bài đọc giới thiệu về thành phố Matx-cơ-va

Bài 7

Các bài Test mẫu